Noaks Ark

Noaks Ark blev Sveriges första organisation för att förebygga hiv och att stödja sjuka och deras närmaste. Ända sedan starten 1986 har vi arbetat mitt i den verklighet där hiv finns och under årens lopp har en ojämförlig kunskap och erfarenhet samlats under ett och samma tak.

Vi samlar ett nätverk av regionalt verksamma Noaks Ark-föreningar i Sverige som erbjuder aktiviteter och stöd i olika former för den som lever med hiv eller är närstående. Tillsammans arbetar vi förebyggande mot hiv och andra sexuellt överförda infektioner och genom informations- och utbildningsinsatser vill vi bidra till ökad kunskap och medvetenhet om hiv. Flera av våra Noaks Ark-föreningar erbjuder hivtest med snabbsvar.

 

 

Arbetsliv

Hiv jämställs med funktionshinder och faller därför under Lag (2003:307) om förbud mot diskriminering. Det betyder att du som hivpositiv inte får diskrimineras som arbetstagare eller arbetssökande ifråga om behörighet, legitimation, auktorisation, registrering, godkännande eller liknande som behövs eller kan ha betydelse för att du ska kunna utöva ditt yrke.

Om du råkat ut för diskriminering ska du vända dig till Diskrimineringsombudsmannen

Om du på grund av din hivstatus måste avstå från arbete enligt Smittskyddslagen har du rätt till så kallad smittbärarpenning från Försäkringskassan.

Det är ovanligt med restriktioner gällande hiv och yrkesverksamhet. Behandlande läkare bedömer i samråd med smittskyddsläkare om läkare, tandläkare eller annan vårdpersonal som i sitt arbete har blodkontakt ska ges förhållningsregel beträffande arbetet.

Läs mer