Barn och Hiv

Med en välfungerande behandling kan barn med hiv vara friska och må bra. Det finns ingen anledning att behandla ett barn med hiv annorlunda än syskon eller andra barn som inte har hiv. Detta gäller även i lek och umgänge med kompisar.

Förskola och skola

Barnomsorg är en rättighet för alla barn. Varje kommun har ansvar för att erbjuda alla barn lämplig barnomsorg efter behov. Det finns inga restriktioner när det gäller att erbjuda barn med blodsmitta plats på förskola eller skola. Målet är att ditt barn ska kunna leva så vanligt som möjligt. Det betyder att man hela tiden ska behandla barnet som alla andra barn, förutom i de få fall som är medicinskt motiverade.

Vem ska veta?

Information till personal inom barnomsorg och skola om ett barns hivinfektion får aldrig ges utan vårdnadshavarens samtycke. Om ditt barn är i förskoleåldern är det en vanlig rekommendation att två ur personalen, som har nära kontakt med barnet, samt förskolechefen informeras. Det är förskolechefens ansvar att se till att personalen har rätt kunskaper, men det kan vara bra att själv ställa den frågan. Sjuksköterskan på barnets klinik/mottagning kan hjälpa till att ge information eller varför inte vända dig till Noaks Ark, om vi finns på orten?

Inför skolstart finns det egentligen ingen anledning att informera någon annan än skolhälsovården, det vill säga skolläkaren och skolsköterskan. Vid stadieövergångar eller andra skolbyten ger överlämnande skolsköterska i samråd med föräldrarna och med hjälp av personal från sjukhuset information till skolsköterskan i den nya skolan.

Verksamhetschefen (till exempel rektor eller föreståndare) är ansvarig för att personalen har tillräcklig kunskap och att den uppdateras regelbundet. Eftersom smitta från okänd bärare alltid är den största risken är det nödvändigt att gällande hygienregler är välkända och följs av all personal oavsett om man vet om man har ett barn med hiv på förskolan/skolan eller inte.

Vård för barn med hiv

Ditt barn och du ska få samma förebyggande hälsovård som alla andra familjer, det vill säga medicinsk uppföljning, utvecklingsbedömning, föräldragrupper, och andra hälsofrämjande aktiviteter. Sjuksköterskan i hivteamet informerar BVC-sjuksköterskan och BVC-läkaren och ger information angående vaccinationer.

Barn med hiv ska helst behandlas på en barnklinik i samarbete med infektionskliniken. Även om ditt barn har hiv är hen fortfarande ett barn och behöver behandlas av någon som kan och förstår barns psykosociala och fysiska utveckling. Det är även viktigt att ditt barn har en egen läkare även om ni är fler i familjen som lever med hiv.

Att berätta

Noaks Ark Stockholm har tagit fram stödmaterial som underlättar att kunna prata om hiv med barn. Materialet vänder sig till både barn, unga och vuxna i form av böcker, film och en webbapp som på ett vardagligt och fantasifullt sätt knyter ihop samtal och fakta om hiv. 

Det kan kännas svårt att veta när ditt barn är moget att få veta att hen har hiv. Det är du som förälder som bestämmer när det ska ske. Ett sätt kan vara att berätta för barnet när det är litet (förskoleåldern) att det finns något, ett virus i blodet, som kan vara farligt för andra. Det kan ett bra tillfälle att prata om det i samband med sjukhusbesök, kanske kan ni få hjälp av personalen att berätta.pa

När barn är 8-10 år brukar de vara mogna att få veta allt om sin hivinfektion. Det är viktigt att skolsköterskan får veta hur mycket ditt barn informerats om, så att hen kan ge ditt barn stöd i skolan.

När ditt barn blir större kan nya frågor komma. Kanske vill hen ta hål i öronen eller börjar bli sexuellt aktiv. När barnet är moget, vid 10-16 års ålder, behöver hen få veta mer om smittvägar. Barnet behöver få möjlighet att prata om hiv både vid sjukhusbesöken och andra tillfällen.

Hivteamet vid Karolinska Universitetssjukhuset arrangerar en ”hivskola” för barn som lever med hiv. Den äger rum under en förlängd helg och erbjuds till alla barn med hiv i Sverige. Då får barnen kunskaper om sex och samlevnad och om smittskyddslagen, anpassade till barnens ålder.

Hivteamet vid Karolinska Universitetssjukhuset arrangerar även en helgkonferens per år för unga vuxna med hiv mellan 17 och 26 år. Utbildningsprogrammet är digert och ungdomarna får möjlighet att diskutera sin livssituation med andra ungdomar som lever med hiv.

Smittskyddslagen

När ditt barn är litet är det du som vårdnadshavare som ansvarar för att smittskyddsföreskrifterna följs. När ditt barn blir större är det du som ska se till att hen förstår vad smittskyddsföreskrifterna betyder.

Det är bara du som vårdnadshavare som bestämmer när du vill berätta (om inte smittskyddslagen kräver det) om ditt barns hivstatus. Läkare och annan vårdpersonal får inte berätta, det skulle innebära ett brott mot tystnadsplikten.

Barn till föräldrar som lever med hiv och andra familjemedlemmar

Barn som inte själva har hiv men som har föräldrar eller andra familjemedlemmar med hiv kan känna på sig att något inte står rätt till även om familjemedlemmen inte har berättat något om sin hivstatus. De flesta barn uppskattar när föräldrarna är ärliga mot dem och inte har några hemligheter. Samtidigt tycker många föräldrar att det känns svårt att berätta för sina barn att de har hiv.

Om du känner att dina familjerelationer blir svåra till följd av hiv kanske det skulle hjälpa dig att prata med någon utomstående. Du är varmt välkommen att kontakta Noaks Ark. Vi har lång erfarenhet av att stödja familjer som lever med hiv.

Noaks Ark Riks

Registrera dig för vårt nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Noaks Ark Direkt

Du kan vända dig till vår rådgivning och ställa vilka frågor du vill som rör hiv eller andra sexuellt överförbara och blodburna sjukdomar.

Vi som sitter vid telefonerna har över 30-års erfarenhet av att arbeta med hiv. Vi finns för dig helgfria vardagar mellan 10 och 12. Under vecka 29 och 30 har vi öppet måndag, onsdag och fredag.

Stäng

PRENUMERERA PÅ NYHETSBREV


Avbryt