Noaks Ark

Noaks Ark blev Sveriges första organisation för att förebygga hiv och att stödja sjuka och deras närmaste. Ända sedan starten 1986 har vi arbetat mitt i den verklighet där hiv finns och under årens lopp har en ojämförlig kunskap och erfarenhet samlats under ett och samma tak.

Vi samlar ett nätverk av regionalt verksamma Noaks Ark-föreningar i Sverige som erbjuder aktiviteter och stöd i olika former för den som lever med hiv eller är närstående. Tillsammans arbetar vi förebyggande mot hiv och andra sexuellt överförda infektioner och genom informations- och utbildningsinsatser vill vi bidra till ökad kunskap och medvetenhet om hiv. Flera av våra Noaks Ark-föreningar erbjuder hivtest med snabbsvar.

 

 

Hivstatistik

År 2018 rapporterades 481 fall av hivinfektion i Sverige vilket är något fler än senaste åren. Annat smittland än Sverige uppgavs i 382 fall och 23 fall saknade information om smittland. Vanligaste smittländerna utanför Sverige var liksom tidigare år Thailand och Eritrea.

Majoriteten av fall med rapporterat smittland Sverige diagnosticerades bland män som har sex med män. Heterosexuell överföring av hiv i Sverige uppgavs i 29 fall och fyra fall rapporterade smitta genom orena injektionsverktyg. Hiv-överföring utomlands ökade något bland män som har sex med män under 2018, 116 fall jämfört med 87 fall per år i medeltal under den tidigare femårsperioden. För övriga smittvägar sågs inga stora förändringar i antalet rapporterade fall med annat rapporterat smittland än Sverige.

Under 2018 rapporterades totalt fler fall i åldersgrupperna 30-60 år och något färre fall i åldersgrupperna under 30 år jämfört med tidigare femårsperiod . Liksom tidigare rapporterades fler män än kvinnor med hivinfektion, totalt 64 procent var män. Av samtliga rapporterade fall var medianåldern 38 år (spridning 1-77 år) och ingen skillnad sågs mellan kvinnor och män. Rapporterade åldrar anges vid anmälningsdatum vilket inte är detsamma som åldern vid överföring av infektionen. Liksom tidigare år rapporterades 2018 de flesta fall av hivinfektion från storstadsregionerna. Den största andelen (40 procent) rapporterades i region Stockholm, både bland personer som uppgivit smittland Sverige och bland de som fått infektionen utomlands.

Sammantaget rapporterades fler fall under 2018 av hivinfektion i åldersgrupperna 30-60 år och bland män som har sex med män MSM med annat rapporterat smittland än Sverige jämfört med tidigare år. Spridningen av hiv inom Sverige är fortsatt mycket begränsad.

Källa: Folkhälsomyndigheten

Ladda ner vårt faktablad. Statistik från världen på ena sidan, från Sverige på den andra. (pdf)

Obs! Du måste ladda ner faktabladet först för att kunna skriva ut det.