Noaks Ark

Noaks Ark blev Sveriges första organisation för att förebygga hiv och att stödja sjuka och deras närmaste. Ända sedan starten 1986 har vi arbetat mitt i den verklighet där hiv finns och under årens lopp har en ojämförlig kunskap och erfarenhet samlats under ett och samma tak.

Vi samlar ett nätverk av regionalt verksamma Noaks Ark-föreningar i Sverige som erbjuder aktiviteter och stöd i olika former för den som lever med hiv eller är närstående. Tillsammans arbetar vi förebyggande mot hiv och andra sexuellt överförda infektioner och genom informations- och utbildningsinsatser vill vi bidra till ökad kunskap och medvetenhet om hiv. Flera av våra Noaks Ark-föreningar erbjuder hivtest med snabbsvar.

 

 

Fotboll och barnböcker bekämpar hiv

Fotboll och barnböcker bekämpar hiv

Under ett  symposium på konferensen AIDS Impact i Kapstaden presenterades två studier av Stellenbosch University, under ledning av Sarah Skeen med flera. Sarah är programchef för Partnerskap för alkohol- och aidsinterventionforskning på ovan nämnda universitet.

Två frågor som studierna lyfter är:

  •  Att inte utelämna målgruppen som mottagare av interventioner utan snarare ta hjälp av dem.
  • Att hälso- och sjukvårdssystem intar ett holistiskt perspektiv för att kunna förebygga och inte bara behandla.

Den första studien Eyethu Soccer League, är en randomiserad kontrollerad studie av en intervention som inriktar sig på förebyggande av hiv- och drogmissbruk för högriskutsatta män i Kapstaden. Fokus är att integrera män, att målgruppen görs delaktiga, i olika åtgärder som ska förhindra att dem från att få hiv och hamna i drogmissbruk. (Eyethu betyder ”vårt”. )

Eyethu Soccer League gjorde en dynamisk presentation. Datainsamlare, projektledare, fotbollstränare och fotbollsutövare demonstrerade hur de konkret arbetar genom att använda metoden pedagogiska rollspelar. De bjöd på ett fantastiskt rollspel med mycket engagemang. Att skapa gemenskap genom fotbollen för att förmedla livskunskap. Fotboll är den naturliga vägen att nå männen i utsatta områden. Fotbollen enligt projektledarna är ett bra sätt att införliva kunskap. I fotbollen finns det regler som man måste följa, som exempelvis att respektera och uppföra sig väl varandra och samarbeta. Tränare blir ”livscoacher”, mentorer för männen.

Männens som deltar i studien är mellan 18 och 29 år. Området där männen bor i är det hög förekomst av arbetslöshet, våld, drogproblem, sexuellt risktagande och brist på testning för hiv.  Av männen är 66 procent arbetslösa, 60 procent har alkoholmissbruk och 88 procent är som drogmissbrukare. Grundkriteriet är att de ska vara arbetslösa för att ingå i projektet. När de kommer till fotbollsträningen inleds träningen först med 1 timmes livskunskap. Här uppmuntras deltagare att lyfta några svårigheter som de varit med om under veckan. Därefter väljs en fråga ut som de arbetar med tillsammans genom pedagogiskt rollspel med fokus på problemlösning. Efter förslag från målgruppen hur en skulle kunna lösa ett problem spelas situationen upp. Några får uppgiften att titta på hur rollutövarna reagerar på i situationen, några ska lyssna till vilket språk och tonläge som används, andra ska studera kroppsspråket. Därefter spelas situationen upp. För att sedan förändra och förbättra beteendet i situationen som arbetades med i rollspelet.

Frågor som kom efter presentationen var om de hade sett några konkreta effekter för målgruppen gällande hälsa. Målgruppen själva vittnade om deras utveckling och sa att utan deltagande i studien  hade de inte börjat studera och ta ansvar för sina liv. Frågor lyftes om hur de införlivar ämnen som HBTQ-frågor. Till de ämnena hade dem ännu inte kommit då de fokuserade främst på dem andra frågorna.  Jag säger bara Eyethu! Ni äger frågan!

Den andra studien syfte är att se hur barnhälsa kan främjas redan från tidig barndom med rätt omsorg och vård.  Omsorg genom att erbjuda kostrådgivning, hivtest och behandlingsstöd. Mphatlalatsane-projektet ”Early Morning Star” syfte är att integrera landsbygdsinformation och vård i Lesotho.

Denna studie har också till syfte att få målgruppen delaktiga. Unga kvinnor har utbildats, dessa åker ut till ensliga byar i bergen och informerar. Som metod använder de sig bland annat av barnböcker. Böckerna ska skapa en starkare gemenskap mellan barnet och föräldern (i detta fallet handlar det om främst mödrar). Barnböckerna ska avstigmatisera besök till hälsomottagningar, testning och behandling. Bilder nedan visar några sidor från boken.  

Kontentan som föreläsarna ville förmedla var att information i alla ära, men det räcker inte för att komma åt hälsoproblemen utan arbete krävs konkret för att förändra ett beteende. Hur många av oss äter inte nyttig mat, rör oss för lite, röker för mycket … men trots att vi har all information om riskfaktorerna så förändrar vi inte vårt beteende.

Symposiet avslutades med att 20 personer från studien, projektledare, tränare och fotbollstränare ställde sig upp och sjöng och dansade och fick med oss alla andra 50 personer i rummet. En härlig glädje och omtanke spred sig i rummet.

 

Elli Mokus
Verksamhetsansvarig
Noaks Ark Småland & Halland