Noaks Ark

Noaks Ark blev Sveriges första organisation för att förebygga hiv och att stödja sjuka och deras närmaste. Ända sedan starten 1986 har vi arbetat mitt i den verklighet där hiv finns och under årens lopp har en ojämförlig kunskap och erfarenhet samlats under ett och samma tak.

Vi samlar ett nätverk av regionalt verksamma Noaks Ark-föreningar i Sverige som erbjuder aktiviteter och stöd i olika former för den som lever med hiv eller är närstående. Tillsammans arbetar vi förebyggande mot hiv och andra sexuellt överförda infektioner och genom informations- och utbildningsinsatser vill vi bidra till ökad kunskap och medvetenhet om hiv. Flera av våra Noaks Ark-föreningar erbjuder hivtest med snabbsvar.

 

 

”Mått på hälsoupplevelser saknas”

”Mått på hälsoupplevelser saknas”

Rupert Whitaker- läkare, aktivist och själv en person som lever med hiv – i Terrence Higgins Trust i London gav oss perspektivet att sjukvården inte förstått om patientens önskan att få makt att själv kunna följa sin egen upplevda hälsosituation. Men man kan följa rent medicinska data. Vi har inte en rationell design av vården från patientperspektiv. Att somatiska vårdinsatser och psykiatriska insatser är åtskiljda är inte i patientens intresse. Ändå vet vi att psykiskt välbefinnande och depressioner har betydelse för livskvaliteten. Vården borde utformas utifrån patienters behov och olika specialister finnas samlade så patientens väg inte kantas av hinder mellan vårdenheter. Forskning kring detta behövs. Det saknas mått på hälsoupplevelser, vi har inga enkla appar där vi kan registrera självupplevd hälsa och även kan föra in sjukvårdens data. Ska vi ge patienten makt och känna att de påverkar sin livssituation har sjukvården en bit kvar. Ge förståelse och ge verktyg! Lyssna mer på dem som berörs av hiv var Whitakers budskap.

Berättat för Birgitta Rydberg, ordförande Noaks Ark Stockholm