Noaks Ark

Noaks Ark blev Sveriges första organisation för att förebygga hiv och att stödja sjuka och deras närmaste. Ända sedan starten 1986 har vi arbetat mitt i den verklighet där hiv finns och under årens lopp har en ojämförlig kunskap och erfarenhet samlats under ett och samma tak.

Vi samlar ett nätverk av regionalt verksamma Noaks Ark-föreningar i Sverige som erbjuder aktiviteter och stöd i olika former för den som lever med hiv eller är närstående. Tillsammans arbetar vi förebyggande mot hiv och andra sexuellt överförda infektioner och genom informations- och utbildningsinsatser vill vi bidra till ökad kunskap och medvetenhet om hiv. Flera av våra Noaks Ark-föreningar erbjuder hivtest med snabbsvar.

 

 

Öppet brev till regeringen

Öppet brev till regeringen

Öppet brev till regeringen med anledning av statsanslaget för hiv och STI 

Kära Stefan Löfven och Annika Strandhäll,

Vi anser att regeringen i budgeten för 2018 måste säkerställa att det finns tillräckliga resurser för hivprevention i Sverige. Nuvarande nivå på 75 Mkr räcker inte för att nå Sveriges nationella åtaganden enligt Agenda 2030.

Vi frivilligorganisationer håller med om att merparten av landstingens arbete med hivprevention bör bekostas av landstingens egna medel, men den neddragning som genomförts i år har inneburit ett hårt slag för det hivpreventiva arbetet och resulterat i personalnedskärningar, förlorad erfarenhet och kompetens, bantade verksamheter, neddragen metodutveckling, nedprioriterad uppföljning och minskat samarbete, med mera.

Det krävs betydligt mer resurser än de som finns idag för att minska antalet hivöverföringar, minska stigmat mot personer som lever med hiv och öka kunskapen om hiv och andra sexuellt överförbara infektioner bland särskilt riskutsatta grupper.

Idag lever runt 7000 personer med hiv i Sverige och varje år får ca 450 personer en hivdiagnos. Sverige har haft ett effektivt och prioriterat hivarbete som har resulterat i att Sverige som första land i världen uppnått UNAIDS behandlingsmål 90-90-90, det vill säga att 90 procent av de som lever med hiv i ett land känner till sin hivstatus. Av dessa, ska 90 procent ha tillgång till behandling och av dem ska 90 procent ha en välfungerande behandling med omätbar virusnivå. Det är en stor framgång som är ett resultat av riktade insatser på målgruppers villkor och god samverkan mellan flertalet aktörer. Enligt Folkhälso-myndighetens egna effektmätning framgår det att statsbidraget har effekter på det preventiva arbetet i landet framför allt genom att det skapar förutsättningar för samordning, samverkan och systematik. Dessa effekter riskerar att stagnera helt nu när de ekonomiska resurserna för arbetet halverats.

För att lyckas med det hivpreventiva arbetet krävs att regeringen tar fram en uppdaterad och långsiktig hivstrategi. Det behövs en hållbar plan för långsiktig finansiering som säkerställer samverkan och inkludering av både civilsamhällsorganisationer och de offentliga instanserna. Alla landsting, regioner och kommuner måste ta sitt ansvar för hivpreventionen och samordning och systematisering av hivpreventionen är central.

Regeringen har förbundit sig enligt FN:s deklaration om hiv och aids att bekämpa spridningen av hiv och enligt Agenda 2030 att senast till år 2030 utrota aids. Det är oansvarigt att låta anslagen för riktade insatser mot hiv vara fortsatt låga, då detta kommer leda till motsatt effekt och mänskligt lidande för den enskilda individen.

Undertecknat är vi organisationer som arbetar med hiv- och STI-prevention i Sverige och våra krav är:

  • Att tillräckliga medel avsätts i budgeten för 2018 för hivprevention i Sverige
  • Att regeringen säkerställer och följer upp att kommuner, landsting och regioner tar sitt ansvar för hivpreventionen.
  • Att en ny hivstrategi utarbetas för åren 2018–2030 med en hållbar plan för långsiktig finansiering av det hivpreventiva arbetet.
Tags: