Noaks Ark

Noaks Ark blev Sveriges första organisation för att förebygga hiv och att stödja sjuka och deras närmaste. Ända sedan starten 1986 har vi arbetat mitt i den verklighet där hiv finns och under årens lopp har en ojämförlig kunskap och erfarenhet samlats under ett och samma tak.

Vi samlar ett nätverk av regionalt verksamma Noaks Ark-föreningar i Sverige som erbjuder aktiviteter och stöd i olika former för den som lever med hiv eller är närstående. Tillsammans arbetar vi förebyggande mot hiv och andra sexuellt överförda infektioner och genom informations- och utbildningsinsatser vill vi bidra till ökad kunskap och medvetenhet om hiv. Flera av våra Noaks Ark-föreningar erbjuder hivtest med snabbsvar.

 

 

Sverige: 8 hivdiagnoser i veckan

Sverige: 8 hivdiagnoser i veckan

Under 2019 rapporterades 449 fall av hivinfektion vilket är något färre jämfört med 2018 (n=481) men i paritet med medelvärdet för de senaste 5 åren (2014-2018: genomsnitt 452 fall/per år).  Av samtliga fall rapporterade 17 procent  Sverige som smittland. Av de personer som fått infektionen utomlands angavs Thailand, Etiopien och Eritrea vara de vanligaste smittländerna. Bland personer som fått infektionen i Sverige uppgavs 53 procent ha smittats genom sex mellan män (MSM) och 35 procent genom heterosexuell kontakt. Utöver det uppgavs 10 procent ha infekterats via orena injektionsverktyg. De senaste åren har personer som smittats utomlands via sex mellan män kraftigt ökat.

Flest fall av hivinfektion rapporterades i åldersgruppen 30-39 år. Antal fall över 50 år har ökat de senaste åren. Under 2019 var medianåldern för rapporterad hivinfektion 38 år (spridning 0-75 år). Liksom tidigare år rapporterades totalt flest män med hivinfektion. Personer som rapporterar fått sin infektion i Sverige var i högre utsträckning män (74 procent) och hade en högre medianålder (45 år) än de som smittades utomlands. Liksom tidigare år rapporterades flesta fall från storstadsregionerna. Den största andelen (44 procent) rapporterades från region Stockholm, både bland personer som uppgivit smittland Sverige och bland de som fått infektionen utomlands.

Sammantaget rapporterades ungefär lika många fall under 2019 jämfört med senaste 10 år. Sedan 2010 har hivöverföring utomlands bland MSM ökat från cirka 50 fall till över 100 fall per år. Spridningen av hiv inom Sverige är fortsatt mycket begränsad.

Källa: Folkhälsomyndigheten

Faktablad för statistik Sverige och världen är under arbete.