Noaks Ark

Noaks Ark blev Sveriges första organisation för att förebygga hiv och att stödja sjuka och deras närmaste. Ända sedan starten 1986 har vi arbetat mitt i den verklighet där hiv finns och under årens lopp har en ojämförlig kunskap och erfarenhet samlats under ett och samma tak.

Vi samlar ett nätverk av regionalt verksamma Noaks Ark-föreningar i Sverige som erbjuder aktiviteter och stöd i olika former för den som lever med hiv eller är närstående. Tillsammans arbetar vi förebyggande mot hiv och andra sexuellt överförda infektioner och genom informations- och utbildningsinsatser vill vi bidra till ökad kunskap och medvetenhet om hiv. Flera av våra Noaks Ark-föreningar erbjuder hivtest med snabbsvar.

 

 

Ny litteraturöversikt

Ny litteraturöversikt

Folkhälsomyndigheten har publicerat en ny litteraturöversikt; Hiv-och STI-prevention och sexuell och reproduktiv hälsa för migranter.

Litteraturöversikten sammanfattar det aktuella kunskapsläget när det gäller hiv- (humant immunbristvirus) och STI (sexuellt överförda infektioner) -preventiva insatser som är riktade till migranter, vilka är en viktig målgrupp enligt Nationell strategi mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar.

I jämförelse med andra EU-länder har Sverige en hög andel migranter bland de nya fall av hivinfektion som rapporterats under de senaste åren och en hög andel migranter bland personer som lever med hiv. Många fick sin hivinfektion före ankomsten till Sverige, men migranter är också överrepresenterade i de fall där överföringen skedde i Sverige. Migranter kan därför ha speciella behov när det gäller prevention, testning, rådgivning och behandling.

Ladda ner litteraturöversikten i sin helhet här. (Länk till Folkhälsomyndigheten)