Personuppgiftspolicy

PERSONUPPGIFTSPOLICY

Noaks Ark Stockholm lagrar dina personuppgifter för att administrera ditt medlemskap, din medverkan i en aktivitet, samtal eller rådgivning. När du blir medlem eller bokar tid för samtal, juridisk hjälp, hivtestning eller någon av våra aktiviteter ger du ditt godkännande till att vi sparar dina personuppgifter och behandlar dem i enlighet med de ändamål som framgår nedan. Det är bara behörig personal på Noaks Ark och viss supportpersonal som kan se och ta del av registrerade uppgifter. Endast personer som behöver uppgifterna för att kunna utföra sitt arbete får behörigheten.

All hantering av personuppgifter styrs utifrån gällande personuppgiftslagstiftning enligt den nya dataskyddsförordningen (GDPR) som trädde i kraft 25 maj 2018. Läs mer om GDPR på Datainspektionens hemsida (länk)

Vilka personuppgifter sparar vi?

Noaks Ark Stockholm hämtar i första hand in uppgifter från dig, muntligen, via mejl, telefon eller när du via vår hemsida eller på annat sätt registrerar dig för nyhetsbrev. De uppgifter vi i allmänhet samlar in är ditt namn, din e-postadress och ditt telefonnummer.

Vid bokning och besök till vår testmottagning sparar vi ditt förnamn och telefonnummer. Du kan säga till direkt efter besöket om du vill att vi raderar dina uppgifter eller kontakta oss vid ett senare tillfälle. Vi sparar ingen information som inte är relevant.

För personer som informerat oss om sjukdomar, allergier, sexualitet, hälsa eller etnicitet gäller att sådan information inte lagras. Vid psykoterapi och psykologisk behandling hos Noaks Ark Stockholm förs patientjournal i enlighet med patientdatalagen (SOSFS 2008:35). Din journal delas inte med andra vårdgivare och andra vårdgivare kan inte heller se att du besökt Noaks Ark. För mer information om patientjournalen, besök 1177.se (länk). Vid juridisk rådgivning registreras relevanta uppgifter för ditt ärende.

Vi behandlar även IP-adress, språkinställningar, geografisk information och annan data vi får i samband med ditt besök på vår hemsida noaksark.org.

Vad använder vi dina personuppgifter till?

Vi behöver dina personuppgifter för att administrera ditt medlemskap, för ditt deltagande vid våra aktiviteter och för att ge dig information via post eller mejl. Information insamlad via vår hemsida används för att förbättra hemsidan.

Testmottagningens onlinebokningssystem

Noaks Ark Stockholm använder onlinetjänsten EasyPractice (registrerat i Danmark, ett EU-land) för att tillhandahålla onlinebokning för kostnadsfria hivtest och ett databehandlingsavtal finns upprättat mellan parterna. I tjänsten behöver du ange ett förnamn och ett mobiltelefonnummer. Denna information lagras endast med syftet att genomföra din tidsbokning och för att skicka ut en SMS-påminnelse inför besöket. All information som skickas i samband med din bokning är SSL-krypterad.

Om du inte samtycker till denna hantering av dina uppgifter är du välkommen att istället besöka vår drop-in-mottagning för hivtest.

Volontär i föreningen?

Som volontär i Noaks Ark Stockholm, kan uppgifter såsom namn och kontaktuppgifter lagras samt i vissa fall publiceras vid t.ex inbjudan till aktiviteter. Vill du inte ha ditt namn lagrat eller publicerat kan du begära det.

Hur länge lagrar vi dina personuppgifter?

Vi lagrar inte dina personuppgifter längre än nödvändigt och de sparas endast så länge de är relevanta för respektive ändamål.

Hur ändrar jag uppgifter om mig?

Du kan närsomhelst begära att de uppgifter vi har om dig rättas, raderas eller att dess användning begränsas genom att kontakta oss skriftligen: Noaks Ark Stockholm, Eriksbergsgatan 46, 114 30 Stockholm. Begäran kommer då att behandlas i relation till andra lagar såsom hälso- och sjukvårdslagen (SOSFS 2017:30) och patientdatalagen (SOSFS 2008:35).

Noaks Ark Stockholm, maj 2018, uppdaterat i januari 2019

Vad är GDPR?

Dataskyddsförordningen (GDPR) är till att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter.

Vill du veta mer om GDPR?

Vill du veta mer om dina rättigheter med GDPR? På Datainspektionens hemsida finns allt du behöver veta om den nya dataskyddsförordningen.