Personuppgiftspolicy

Personlig integritet

Föreningen Noaks Ark Småland & Halland värnar om din personliga integritet och din rätt att själv ha kontroll över dina personuppgifter.
Dataskyddsförordningen (GDPR) gäller som lag i alla EU:s medlemsländer från och med den 25 maj 2018. Denna har bland annat till syfte att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt din rätt till skydd av personuppgifter.

Vem är ansvarig?

Den juridiska personen Föreningen Noaks Ark Småland & Halland (802453-4029) är personuppgiftsansvarig, vilket innebär att det är föreningen som ansvarar för de personuppgifter som behandlas inom ramen för vår verksamhet och att behandlingen följer gällande lagstiftning.

När samlar föreningen in mina personuppgifter?

Eftersom du kan komma i kontakt med Noaks Ark Småland & Halland på olika sätt kan behovet av att inhämta personuppgifter se olika ut.

Här kan du se i vilka situationer föreningen samlar in dina personuppgifter:

• Du engagerar dig som frivillig.

• Du är anställd.

• Du fyller i dina personuppgifter eller kontaktar oss på någon av våra plattformar, exempelvis sociala medier, via telefon, postalt eller via e-post.

• Du registrerar dig som medlem.

• Du genomför en onlinebokning för hivtest med snabbsvar.

Vilken typ av personuppgifter vi samlar in kan också se olika ut beroende på vilken kontakt du har med oss – det kan röra sig om följande uppgifter:
Person- och kontaktuppgifter – namn, personnummer, mobiltelefonnummer, e-postadresser, postadress samt faktura- och leveransadress.

Varför behöver föreningen behandla mina personuppgifter?

Noaks Ark Småland & Halland verkar för att öka hälsa och livskvalitet hos personer som lever med hiv samt förebygga spridningen av hiv och andra sexuellt överförbara infektioner. I arbetet för att nå vårt mål behöver vi medlemmar och frivilliga som bär upp vår verksamhet – och för att kunna ha medlemmar och frivilliga behöver vi kunna behandla personuppgifter.

All behandling av dina personuppgifter syftar till att möjliggöra endast sådan verksamhet som är förenlig med Föreningen Noaks Ark Småland & Hallands stadgar. Dina personuppgifter kan vi behöva använda för att kontakta dig rörande viktig information om vår verksamhet, ditt medlemskap eller volontäruppdrag.

Föreningen behandlar i huvudsak dina personuppgifter för att kunna göra följande:
• Kunna administrera ditt medlemskap eller ditt frivilliguppdrag.
• Möjliggöra god service, som att hantera dina förfrågningar, rätta felaktiga uppgifter eller skicka information som du har begärt, exempelvis nyhetsbrev.
• Kommunicera förändringar i volontärsuppdraget etc.
• Journalföring enligt hälso- och sjukvårdslagen.

Vem får ta del av mina personuppgifter?

Det är endast anställda, förtroendevalda och revisor som kan ha tillgång till dina personuppgifter. Föreningen lämnar inte ut dina personuppgifter till en annan part.

Testmottagningens onlinebokning för hivtest

Noaks Ark Småland & Halland använder en onlinetjänst: EasyPractice som är registrerat i Danmark (EU-land), för att tillhandahålla onlinebokning. Onlinebokningar avser gratis hivtest med snabbsvar. Ett databehandlingsavtal finns upprättat mellan parterna. Vid onlinebokning behöver du ange ett förnamn och ett mobilnummer. Informationen lagras endast i syfte att genomföra din onlinebokning samt för utskick av sms-påminnelse inför besöket. Samtycker du inte till beskriven hantering av namn och mobilnummer är du välkommen på drop-in besök under testmottagningens öppettider, måndagar kl. 17.00-20.00.

På vilken laglig grund samlar föreningen in mina personuppgifter?

Den lagliga grunden för Noaks Ark Småland & Hallands behandling av dina personuppgifter beror på vilken relation du har oss:

Avtal och rättslig förpliktelse
Om du exempelvis är medlem i Noaks Ark Småland & Halland är det avtalet om medlemskap som är den lagliga grunden för att vi ska behandla vissa basuppgifter om dig. Det kan också handla om att annan svensk lagstiftning, exempelvis bokföringslagen, sekretesslagen och journalföring enligt hälso- och sjukvårdslagen, kräver att föreningen behandlar personuppgifter.

Berättigat intresse
I vissa fall har Noaks Ark Småland & Halland ett så kallat berättigat intresse. Det kan handla om att:
– marknadsföra oss som organisation för personer som inte varit i kontakt med oss tidigare,
– administrera ditt medlemskap och ditt volontärsuppdrag,
– kommunicera förändringar i ditt volontärsuppdrag eller medlemskap.

Vilka är mina rättigheter?

Du har möjlighet att påverka hur Noaks Ark Småland & Halland behandlar dina personuppgifter:

Rätt att få tillgång till dina uppgifter
Du har rätt att en gång per år erhålla information om vilka personuppgifter som är registrerade hos Noaks Ark Småland & Halland, genom att skriftligt begära ett registerutdrag från oss. Detta är kostnadsfritt.

Rätt till rättelse
Du har rätt att korrigera felaktig eller ofullständig information om dig själv.

Rätt att bli bortglömd
Du har rätt att begära att Noaks Ark Småland & Halland raderar dina personuppgifter om du skulle vilja.

Rätt att begära att behandlingen av dina uppgifter begränsas
Du har i vissa fall rätt att kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Med begränsning menas att uppgifterna markeras så att dessa i framtiden endast får behandlas för vissa avgränsade syften.

Rätt att motsätta dig att dina uppgifter behandlas
Du har i vissa fall rätt att motsätta dig att föreningen behandlar dina personuppgifter. Undantag är när annan lagstiftning ligger till grund för behandlingen.

Rätt att föra fram klagomål till Datainspektionen
Om du anser att Noaks Ark Småland & Halland behandlar dina personuppgifter i strid med GDPR kan du lämna in ett klagomål till Datainspektionen.

Rätt till dataportabilitet
Om du har lämnat dina personuppgifter har du i vissa fall rätt att få ut och använda dina personuppgifter på annat håll. Noaks Ark Småland & Halland är skyldig att underlätta en sådan överflyttning av personuppgifter.

Hur länge sparar föreningen mina personuppgifter?

När du som medlem eller volontär har varit inaktiv i tre år gallras personuppgifterna. Detsamma gäller när dina personuppgifter inte längre är relevanta för de ändamål som anges i vår Dataskyddspolicy eller inte längre krävs enligt lagstadgade lagringstider. Vi lagrar alltså inte dina personuppgifter längre än nödvändigt.

Kontakta oss gärna om du har frågor
Du är alltid välkommen att kontakta oss för att få hjälp att tacka nej till vår kommunikation.
Du kan också kontakta Noaks Ark Småland & Hallands dataskyddsombud om du har frågor om vår Dataskyddspolicy.
Föreningen Noaks Ark Småland & Halland
Telefon: 0700- 911 075
E-post: info.smaland@noaksark.org

Noaks Ark Småland & Halland

Registrera dig för vårt nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Säkra svar om hiv

Du kan anonymt vända dig till vår rådgivning och ställa vilka frågor du vill som rör hiv eller andra sexuellt överförbara och blodburna sjukdomar. Samtalet registreras inte på din telefonräkning.

Vi som sitter vid telefonerna har över 30-års erfarenhet av att arbeta med hiv. Vi finns för dig helgfria vardagar mellan 10 och 12. Allmänna frågor om hiv kan också ställas till direkt@noaksark.org.
Extraöppet på World Aids Day, 1 December: 10:00-14:00

Stäng

PRENUMERERA PÅ NYHETSBREV


Avbryt