Noaks Ark

Noaks Ark blev Sveriges första organisation för att förebygga hiv och att stödja sjuka och deras närmaste. Ända sedan starten 1986 har vi arbetat mitt i den verklighet där hiv finns och under årens lopp har en ojämförlig kunskap och erfarenhet samlats under ett och samma tak.

Vi samlar ett nätverk av regionalt verksamma Noaks Ark-föreningar i Sverige som erbjuder aktiviteter och stöd i olika former för den som lever med hiv eller är närstående. Tillsammans arbetar vi förebyggande mot hiv och andra sexuellt överförda infektioner och genom informations- och utbildningsinsatser vill vi bidra till ökad kunskap och medvetenhet om hiv. Flera av våra Noaks Ark-föreningar erbjuder hivtest med snabbsvar.

 

 

Barnfamiljer som lever med hiv osynliggjorda

Barnfamiljer som lever med hiv osynliggjorda

Med utgångspunkt från FN:s barnkonvention vill Sveriges Noaks Ark-föreningar lyfta fram barnens situation i familjer som med hiv. Ett pedagogiskt stödmaterial har tagits fram för att underlätta för att prata om hiv med barn på ett normaliserande men inte bagatelliserande sätt.

1,7 miljoner barn i världen har hiv. Nästan en miljon av dem har inte tillgång till modern hivbehandling.

I Sverige lever knappt 140 barn och ungdomar med hiv i Sverige i dag. Därutöver finns många barn i familjer där en eller båda föräldrarna har hiv. Oavsett vem som lever med hiv berörs hela familjen. I Sverige har alla barn och vuxna tillgång till kostnadsfri antiviral behandling. Men tystnaden och skammen kring sjukdomen finns kvar. De vuxnas rädsla och förutfattade meningar överförs ofta till barnen.

Under en kampanj i samband med internationella aidsdagen lyfter Noaks Ark fram barnens rätt att få uttrycka sina åsikter och vara delaktiga i beslut som rör dem själva. Kampanjen lyfter fram olika aspekter av att leva med hiv med utgångspunkt från FN:s barnkonvention.

Noaks Ark tillhandahåller också ett stödmaterial som underlättar för att kunna prata om hiv med barn. Materialet vänder sig till både barn, unga och vuxna i form av böcker, film och en webbapp som på ett vardagligt och fantasifullt sätt knyter ihop samtal och fakta om hiv. (Du hittar materialet här)
Materialet har tagits fram i samarbete med Barnhivcentrum på Astrid Lindgrens Barnsjukhus vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge och Amphi Produktion AB och har finansierats med medel ur Allmänna Arvsfonden.

– Barn och familjer som lever med hiv blir ofta osynliggjorda i hivarbetet, uppger Noaks Ark Stockholms verksamhetschef Lennie Lindberg. Med materialet vi tagit fram vill vi underlätta för att prata om hiv på ett naturligt och normaliserande men inte bagatelliserande sätt.

Lyssna på Noaks Ark-podden med Vendela Hagås, barnsjuksköterska och familjeterapeut på Barnhivcentrum.