Noaks Ark

Noaks Ark blev Sveriges första organisation för att förebygga hiv och att stödja sjuka och deras närmaste. Ända sedan starten 1986 har vi arbetat mitt i den verklighet där hiv finns och under årens lopp har en ojämförlig kunskap och erfarenhet samlats under ett och samma tak.

Vi samlar ett nätverk av regionalt verksamma Noaks Ark-föreningar i Sverige som erbjuder aktiviteter och stöd i olika former för den som lever med hiv eller är närstående. Tillsammans arbetar vi förebyggande mot hiv och andra sexuellt överförda infektioner och genom informations- och utbildningsinsatser vill vi bidra till ökad kunskap och medvetenhet om hiv. Flera av våra Noaks Ark-föreningar erbjuder hivtest med snabbsvar.

 

 

Nytt statistikblad

Nytt statistikblad

Under 2020 rapporterades 364 fall av hivinfektion. Antalet diagnostiserade hivfall minskade med 18 % i Sverige under covidåret 2020. Övriga sexuellt överförda infektioner visar dock inte motsvarande tecken på att minska, vilket kan tyda på att minskad tillgång till hivtestning under covidpandemin kan ha bidragit till minskningen. En annan möjlig bidragande omständighet är ett minskat resande under pandemin.

Spridningen av hiv inom Sverige är begränsad. Av samtliga hivöverföringar rapporterades 15 procent ha skett i Sverige. Av de personer som fått infektionen utomlands angavs Thailand, Kenya och Eritrea vara de vanligaste smittländerna.

39 procent av fallen under 2020 hade överförts genom heterosexuella kontakter, 31 procent genom sex mellan män (MSM) och 4 procent genom orena injektionsverktyg. För en stor andel, 20 procent, saknas ännu informationen.

Flest fall av hivinfektion rapporterades i åldersgruppen 30-39 år. Under 2020 var medianåldern för rapporterad hivinfektion 39 år (spridning 1-79 år).

I motsats till den globala spridningen av hiv rapporterades flest män med hivinfektion i Sverige. Personer som fått infektionen i Sverige var i högre utsträckning män (69 procent) och hade en högre medianålder (44,5 år) än de som fått infektionen utomlands.

De flesta fallen rapporterades från storstadsregionerna. Den största andelen (37 procent) rapporterades från region Stockholm, både bland personer som uppgivit att de fått hiv Sverige och bland de som fått infektionen utomlands.

Källa: Folkhälsomyndigheten

Faktablad för statistik Sverige och världen hittar du här. Behöver du en utskriftsvänlig version, klicka här.