Noaks Ark

Noaks Ark blev Sveriges första organisation för att förebygga hiv och att stödja sjuka och deras närmaste. Ända sedan starten 1986 har vi arbetat mitt i den verklighet där hiv finns och under årens lopp har en ojämförlig kunskap och erfarenhet samlats under ett och samma tak.

Vi samlar ett nätverk av regionalt verksamma Noaks Ark-föreningar i Sverige som erbjuder aktiviteter och stöd i olika former för den som lever med hiv eller är närstående. Tillsammans arbetar vi förebyggande mot hiv och andra sexuellt överförda infektioner och genom informations- och utbildningsinsatser vill vi bidra till ökad kunskap och medvetenhet om hiv. Flera av våra Noaks Ark-föreningar erbjuder hivtest med snabbsvar.

 

 

Nytt om hiv och covid

Nytt om hiv och covid

Flera europeiska organisationer med European AIDS Clinical Society (EACS) och British HIV Association (BHIVA) i spetsen har publicerat en uppdatering av dagens kunskap om hivinfektionens påverkan på en samtidig covidsjukdom. Sammanfattningsvis tyder deras data på att obehandlad eller mycket framskriden hivinfektion kan vid sidan av andra redan kända riskfaktorer som ålder, manligt kön, högt blodtryck, kronisk lungsjukdom, övervikt och diabetes öka risken för allvarlig covidsjukdom. Därför menar man att personer med långt framskriden hivinfektion (<200/µL) borde prioriteras i samband med SARS-CoV-2-vaccination. Du kan läsa rapporten här.

EACS i Bryssel grundades 1991 i syfte att främja god hivrelaterad vård, forskning och utbildning i Europa. EACS anordnar vartannat år den europeiska aidskonferensen, nästa gång hösten 2021 i London. BHIVA samlar professionella inom hivvården i Storbritannien.

Tags: