Noaks Ark

Noaks Ark blev Sveriges första organisation för att förebygga hiv och att stödja sjuka och deras närmaste. Ända sedan starten 1986 har vi arbetat mitt i den verklighet där hiv finns och under årens lopp har en ojämförlig kunskap och erfarenhet samlats under ett och samma tak.

Vi samlar ett nätverk av regionalt verksamma Noaks Ark-föreningar i Sverige som erbjuder aktiviteter och stöd i olika former för den som lever med hiv eller är närstående. Tillsammans arbetar vi förebyggande mot hiv och andra sexuellt överförda infektioner och genom informations- och utbildningsinsatser vill vi bidra till ökad kunskap och medvetenhet om hiv. Flera av våra Noaks Ark-föreningar erbjuder hivtest med snabbsvar.

 

 

Noaks Ark = hivuniversitet

Noaks Ark = hivuniversitet

Nu är kursen ”Hiv – med individen i fokus ur ett globalt perspektiv” (7,5 p) igång. Våra lokaler fylldes till sista plats när professor Anna Mia Ekström välkomnade.

Kursen är ett samarbete mellan Institutionen för Folkhälsovetenskap (Global Hälsa/IHCAR) på Karolinska Institutet och Noaks Ark.

Efter genomgången kurs ska studenten:

  • känna till hivepidemins ursprung och historia
  • förstå skillnaden mellan hivincidens och hivprevalens samt att kunna tillämpa begreppen korrekt
  • känna till hur hivepidemin ser ut i olika delar av världen och att kunna jämföra detta med hivepidemin i Sverige
  • förstå och kunna kontextualisera sambandet mellan sexualitet och hiv, olika typer av riskbeteenden och hiv samt alternativ för hivprevention
  • kunna tolka hivepidemin ur ett globalt folkhälso- och fattigdomsperspektiv
  • känna till principerna och komplexiteten bakom forskningen kring hivvaccin
  • känna till principerna och komplexiteten för antiretroviral behandling av hiv/AIDS
  • kunna diskutera kring basala moralfilosofiska begrepp, mänskliga rättigheter och skyldigheter som berör hiv
  • med empati och respekt försöka förstå hur det kan vara att leva med hiv

Läs mer här.