Noaks Ark

Noaks Ark blev Sveriges första organisation för att förebygga hiv och att stödja sjuka och deras närmaste. Ända sedan starten 1986 har vi arbetat mitt i den verklighet där hiv finns och under årens lopp har en ojämförlig kunskap och erfarenhet samlats under ett och samma tak.

Vi samlar ett nätverk av regionalt verksamma Noaks Ark-föreningar i Sverige som erbjuder aktiviteter och stöd i olika former för den som lever med hiv eller är närstående. Tillsammans arbetar vi förebyggande mot hiv och andra sexuellt överförda infektioner och genom informations- och utbildningsinsatser vill vi bidra till ökad kunskap och medvetenhet om hiv. Flera av våra Noaks Ark-föreningar erbjuder hivtest med snabbsvar.

 

 

Ny studie om sexualitet och hälsa bland unga som lever med hiv i Sverige

Ny studie om sexualitet och hälsa bland unga som lever med hiv i Sverige

Rapporten bygger på den första större enkätstudien bland unga och unga vuxna 16–29 år som lever med hiv i Sverige. Syftet är att ge aktuell kunskap om gruppens hälsoläge samt kunskap, attityder och beteende kring sexuell och reproduktiv hälsa.

Studien genomfördes under februari–september år 2018. Då fanns det 475 unga med hiv i Sverige. Antalet respondenter uppgår till 173 personer, vilket motsvarar 36 procent av den totala gruppen. Sammantaget medverkade 11 sjukhus som behandlade minst 10 patienter på sina barn- eller infektionskliniker.

Undersökningen bygger på ett självselekterat urval. Respondenterna utgör alltså inte ett statistiskt representativt urval av unga som lever med hiv i Sverige, och resultaten bör därför tolkas med försiktighet. Gruppen som besvarat enkäten har också en rad bakomliggande faktorer, såsom en hög andel utrikesfödda och hbtq-personer, vilket påverkar livet med hiv.

Resultatet visar att de unga som har besvarat enkäten upplever ett liv med god hälsa och att de ser positivt på sin framtid. Trots det rapporterar de högre ohälsa, förekomst av psykiskt våld, suicidförsök, sexuella övergrepp samt erfarenhet av sex mot ersättning. Därtill kan få leva så öppet med hiv som de önskar.

Läs hela studien här.