Noaks Ark

Noaks Ark blev Sveriges första organisation för att förebygga hiv och att stödja sjuka och deras närmaste. Ända sedan starten 1986 har vi arbetat mitt i den verklighet där hiv finns och under årens lopp har en ojämförlig kunskap och erfarenhet samlats under ett och samma tak.

Vi samlar ett nätverk av regionalt verksamma Noaks Ark-föreningar i Sverige som erbjuder aktiviteter och stöd i olika former för den som lever med hiv eller är närstående. Tillsammans arbetar vi förebyggande mot hiv och andra sexuellt överförda infektioner och genom informations- och utbildningsinsatser vill vi bidra till ökad kunskap och medvetenhet om hiv. Flera av våra Noaks Ark-föreningar erbjuder hivtest med snabbsvar.

 

 

Hiv och sexuellt välbefinnande

Hiv och sexuellt välbefinnande

Lunchseminarium 29 augusti 2018:

En viktig dimension av livskvalitet är sexuallivet. Personer som lever med hiv konfronterar olika påfrestningar med sexuallivet, vilka i sin tur kan inverka negativt på sexuella relationer, intimitet och sexuellt välbefinnande. Sexuellt välbefinnande är en aspekt av sexuell hälsa.

Internationella studier har visat att personer som lever med hiv (oavsett genus) skattar sitt sexuella välbefinnande lägre än personer som är hivnegativa. Forskningen pekar på att det är en sammansatt väv av psykosociala, psykologiska, sexuella och hälsorelaterade faktorer som bidrar till nedsatt sexuellt välbefinnande.

I den svenska livskvalitetsstudien ”Att leva med hiv i Sverige – En studie om livskvalitet hos personer som lever med hiv” (2015) framkom att 49 procent av deltagarna rapporterade nedsatt sexuellt välbefinnande. Forskarteamet har, separat för kvinnor och män, undersökt direkta och indirekta kopplingar mellan sociodemografiska, kliniska, psykologiska och sexuella faktorer och nedsatt sexuellt välbefinnande. Resultaten har publicerats i artikeln Sexual (Dis)satisfaction and its contributors among people living with HIV infection in Sweden*

Lena Nilsson Schönnesson presenterar resultaten från studien och deras kliniska relevans vid ett lunchseminarium den 29 augusti kl. 12.00 – 13.30 på Riksförbundet Noaks Ark, Eriksbergsgatan 46 i Stockholm. Lättare vegetarisk lunch serveras.

OSA senast 27 augusti till lunchseminarium@noaksark.org

*Lena Nilsson Schönnesson, Galit Zeluf, Diego Carcia-Huidobro, Michael W. Ross, Lars E. Eriksson, Anna Mia Ekström (2018). Sexual (Dis)satisfaction and its contributors among people living with HIV infection in Sweden. Archives of Sexual Behavior, läs artikeln här.

Lena Nilsson Schönnesson är docent och leg psykolog med specialistkompetens inom klinisk psykologi, samt förbundsordförande på Riksförbundet Noaks Ark.

Här kan du ladda ner Lena Nilsson Schönnessons presentation.