Noaks Ark

Noaks Ark blev Sveriges första organisation för att förebygga hiv och att stödja sjuka och deras närmaste. Ända sedan starten 1986 har vi arbetat mitt i den verklighet där hiv finns och under årens lopp har en ojämförlig kunskap och erfarenhet samlats under ett och samma tak.

Vi samlar ett nätverk av regionalt verksamma Noaks Ark-föreningar i Sverige som erbjuder aktiviteter och stöd i olika former för den som lever med hiv eller är närstående. Tillsammans arbetar vi förebyggande mot hiv och andra sexuellt överförda infektioner och genom informations- och utbildningsinsatser vill vi bidra till ökad kunskap och medvetenhet om hiv. Flera av våra Noaks Ark-föreningar erbjuder hivtest med snabbsvar.

 

 

Aktuella webbinarier

Basutbildning

Abc om hiv på tre kvällar 19 och 26 maj samt 2 juni kl. 18:00-21:00. Vi belyser hivproblematik från ett personligt, psykosocialt, psykosexuellt, naturvetenskapligt och samhälleligt perspektiv och ger en inblick i hivepidemins och Noaks Arks historia.

Steve Sjöquist, Lennie Lindberg, Erica Kanon, Jukka Aminoff och Povi Foly Lawson medverkar – alla med koppling till Noaks Ark och flerårig erfarenhet av hivarbete.

Kursen erbjuder en plattform för volontärt engagemang i Noaks Ark, men är öppen för alla slags deltagare. Vi ser fram emot din anmälan senast måndagen 17 maj.

Hiv och socialt arbete

De medicinska framstegen inom klinisk behandlingsforskning har gjort att det hivrelaterade psykosocialt stödjande arbetet bytt fokus från svår sjukdom till ett liv med hiv. Men det sociala stigma som alltjämt omgärdar hiv lever kvar och infektionens sociala implikationer fortsätter att utgöra en stor utmaning.

Kursen ger en sammanfattande uppdatering av hivfakta och en överblick av aktuell forskning om psykosocialt välbefinnande vid hivinfektion. Tillfälle ges för meningsutbyte med kollegor som har mångårig erfarenhet av stödjande socialt arbete bland enskilda och familjer med hivproblematik.

Torsdagen 10 juni 2021 kl. 13:00-16:00. Sista anmälningsdag måndagen 7 juni.

Hiv i dag: diagnostik, behandling, hälsa & välbefinnande

Hivforskningen har gjort stormsteg. I dag är vi långt ifrån hivskräckens dagar och de flesta lever ett gott liv trots hivinfektion. Samtidigt lever många föreställningar och fördomar kvar.

Kan du svara på frågor om hiv från din patient eller en anhörig? Är din hivkunskap uppdaterad? Vet du i vilka lägen du bör föreslå ett hivtest? Vilket bemötande behöver en patient som har hiv eller en anhörig? Något särskilt man behöver tänka på?

Kostnadsfritt hivwebbinarium torsdagen 16 september kl. 13:00-16:00. Sista anmälningsdag 13 september.

Förståelse, insikt, upprättelse

Ett webbinarium om hiv till dig som är verksam i ett religiöst samfund 18 november kl. 13-15 eller 18-20.

Behovet av insiktsfullt stöd och medlevarskap är stort i samfund av olika tillhörighet, vilka har en nyckelroll i att föra meningsfulla och trygga samtal med människor i skilda livssituationer och erfarenhet av att sätta ord på det svåra och motsägelsefulla i livet.

Under webbinariet ger vi en dagsaktuell uppdatering om hiv, dess diagnostik och behandling.  Under en åtföljande paneldiskussion reflekteras innebörden av att leva med hiv i dag. Vi hoppas att webbinariet intresserar många i samfund inom som utanför de kristna kyrkorna. Varmt välkommen!

Webbinarierna anordnas regionalt och först till kvarn är Norra Norrland. Med anledning av den pågående coronapandemin har utbildningen flyttats till hösten 2021. Vi publicerar det exakta datumet inom kort. Anmälan sker genom Sensus som som vi samarbetar med.

Hiv med individen i fokus ur ett globalt perspektiv

Karolinska Institutets årliga hivkurs som ger 7,5 högskolepoäng vänder sig till dig som har ett intresse för hiv och global hälsa. Målet är att ge uppdaterad praktisk kunskap om hiv och ett mer informerat förhållningssätt till hiv ur ett globalt socio-biologiskt perspektiv.

Kursen analyserar både individens och samhällets roll i hivprevention och hivbehandling och hur det hänger ihop med kunskap, attityder, stigma, sexualitet, könsroller, ekonomi och social situation.

Kursen anordnas en kväll i veckan under tio veckor varje vårtermin i samarbete med Noaks Ark. Anmälan sker genom Karolinska Institutets hemsida.

Kunskap om hiv är viktigt för att minska stigmatisering och diskriminering av människor som lever med hiv. Vi erbjuder utbildningar, fortbildning och föreläsningar för privatpersoner och för olika yrkesgrupper som kommer i kontakt med hiv.

Riksutbildningar
Nyhetsbrev
All hantering av personuppgifter styrs utifrån gällande personuppgiftslagstiftning enligt den nya dataskyddsförordningen (GDPR) som trädde i kraft 25 maj 2018. Läs mer här.