Noaks Ark

Noaks Ark blev Sveriges första organisation för att förebygga hiv och att stödja sjuka och deras närmaste. Ända sedan starten 1986 har vi arbetat mitt i den verklighet där hiv finns och under årens lopp har en ojämförlig kunskap och erfarenhet samlats under ett och samma tak.

Vi samlar ett nätverk av regionalt verksamma Noaks Ark-föreningar i Sverige som erbjuder aktiviteter och stöd i olika former för den som lever med hiv eller är närstående. Tillsammans arbetar vi förebyggande mot hiv och andra sexuellt överförda infektioner och genom informations- och utbildningsinsatser vill vi bidra till ökad kunskap och medvetenhet om hiv. Flera av våra Noaks Ark-föreningar erbjuder hivtest med snabbsvar.

 

 

Vi tycker

Åsikter, policyer och remissyttranden

Sprututbytespolicy

Noaks Ark har sedan slutet av 1980-talet förordat sprututbyte som metod för minskad smittspridning av blodburna sjukdomar såsom hiv och hepatiterna B och C. Noaks Ark vidhåller att sprutbyte inte är en narkotikapolitisk åtgärd, utan en hälsopolitisk insats för en särskilt sårbar och riskutsatt grupp. Vi vill betona allas rätt till en jämlik hälsa och hävda drogmissbrukares rätt till hälsovård som är anpassad till deras behov och livsvillkor.

Policyn i sin helhet

Remisser och yttranden

Riksförbundet Noaks Ark och tidigare Stiftelsen Noaks Ark Röda Korset har vid ett flertal tillfällen varit remissinstans för utredningar och förslag inom hivområdet.

Riksförbundet Noaks Arks remissyttrande om – En mer samlad myndighetsstruktur inom folkhälsoområdet (Ds 2012:49)

Riksförbundet Noaks Arks remissyttrande om – Nationell handlingsplan mot hiv och andra STI bland homo- och bisexuella män och andra män som har sex med män (MSM)

Noaks Arks ställningstaganden och policyer

Sprututbyte

Sprutbyte är en verksamhet där använda sprutor och kanyler byts ut mot sterila oanvända i syfte att förebygga spridning av hivinfektion och andra blodburna infektioner bland personer som brukar narkotika.

Under de snart 25 år som en intensiv debatt om sprututbyte pågått i Sverige har alltför många injektionsmissbrukare smittats av hepatit och hiv. Sedan 2006 har landstingen haft möjlighet att självständigt fatta beslut om sprututbyte, och i dag bedrivs sådan verksamhet i Malmö, Lund, Helsingborg, Kalmar och Stockholm.

I Region Skåne, där verksamheten bedrivits i många år, har endast enstaka fall av hiv upptäckts sedan år 2000 och någon inhemsk spridning av hiv förekommer knappast i gruppen injektionsmissbrukare. I Stockholms läns landsting har däremot hiv spridits bland injektionsmissbrukare sedan mitten av 1980‐talet och under 2000‐talet har i genomsnitt ett 20‐tal nya hivfall om året rapporterats. I Stockholm har sprututbytet initierats
alldeles nyligen.

De vetenskapliga beläggen visar tydligt att väl utformade sprututbytesprogram utgör en effektiv metod för att minska spridningen av hiv och hepatit varför bland andra WHO, UNAIDS, Smittskyddsinstitutet och Socialstyrelsen förordar sprututbytesprogram som en effektiv metod för att minska spridningen av hiv och hepatit. Utöver de humanitära
vinsterna innebär varje missbrukare som förhindras att bli smittad stora hälso‐ och samhällsekonomiska besparingar.

Noaks Ark har sedan slutet av 1980‐talet förordat sprututbyte som metod för minskad smittspridning. Genom åren har de vetenskapliga belägg som ger stöd för sprututbyte blivit fler och tydligare. Dessa kan sammanfattas med att:

 • sprutbyte motverkar spridningen av blodburna
  sjukdomar såsom hiv och hepatiterna B och C
 • sprutbyte ökar inte antalet narkomaner
 • sprutbyte påtvingar inte länder en drogliberal politik.

Noaks Ark vidhåller att sprutbyte inte är en narkotikapolitisk åtgärd, utan en
hälsopolitisk insats för en särskilt sårbar och riskutsatt grupp. Vi vill betona allas rätt till en jämlik hälsa och hävda drogmissbrukares rätt till hälsovård som är anpassad till deras behov och livsvillkor.

Enligt vår mening ska ideologiska principer lämna plats åt praktisk realism, sunt förnuft och ett medmänskligt förhållningssätt till personer i missbruk. Detta förutsätter tillgång till lättillgängliga mottagningar med sprututbyte. Enligt Noaks Ark ska sådan verksamhet utöver sprututbyte erbjuda:

 • infektionsmedicinsk och psykosocial rådgivning
 • hygienisk information om blodburna och sexuellt överförbara infektioner
 • hivtestning och diagnostisering av andra infektioner
  vaccinationer
 • kontakt med psykoterapeutiska insatser
 • kontakt med vård och behandling i avsikt att sluta med missbruket, helst av allt
 • innan patienten ådrar sig kroniska sjukdomar.

Policy antagen av Riksförbundet Noaks Arks förbundsstyrelse 2013-06-10

Policyn i sin helhet som pdf-fil

Framtida utmaningar för arbetet
mot hiv i Sverige

Inför framtiden vill vi särskilt lyfta några utmaningar som vi inom Noaks Ark idag redan arbetar med och framöver kommer att arbeta vidare med inom våra verksamheter.

1. Öka kunskapen om hiv

Okunskap spär på stigmatiseringen, sprider fördomar och gör att många fortfarande har en överdriven rädsla för att bli smittade av hiv.

2. Tidig diagnosticering av hiv

I Sverige får alldeles för många personer sin hivdiagnos sent. Vi ser en utmaning i att verka för en ökad testningsfrekvens, särskilt inom grupper med hög exponering för hiv. Vi vill även verka för att vården blir bättre på att hitta hivinfektioner i ett tidigare skede av sjukdomsförloppet.

3. Sverige måste bli bättre på hivtestning

Det är för krångligt att testa sig idag. Att öka tillgången till krångelfri hivtestning ser vi som en avgörande faktor för att öka antalet tidiga diagnoser av hiv och därmed också minska spridningen.

4. Få bort skuld och skam kring hiv

Det finns fortfarande kvar en skamstämpel kring sjukdomen och många vi möter i våra verksamheter upplever det som skambelagt att ha hiv. Vi ser en utmaning i att bryta tystnaden och se till att det pratas mer om hiv i såväl det offentliga som privata rummet.

5. Lyfta fram sambandet mellan psykosocialt stöd och hivprevention

Hivprevention handlar inte enbart om medicinska framsteg, sexualundervisning och kondomkampanjer. Det finns ett tydligt samband psykiskt välbefinnande och en effektiv hivprevention. Betecknande för Noaks Arks verksamhet är att vi kombinerar information och upplysning med enskild rådgivning, diskret hivtestning och psykosocialt stöd.

6. Att nå särskilt riskutsatta grupper

Inför framtiden är det viktigt att vi riktar resurserna mot nyckelpopulationer med hög risk för exponering för hiv. Inom de grupperna är det viktigt att försöka nå personer som är särskilt sårbara och möta deras behov med relevanta stödinsatser. Vi ser även en utmaning i att nå ut till fler inom preventionsgrupperna med information om hivtestning. Särskilt personer som inte nås via gängse kanaler eller som kan ha svårt att ta till sig samhällsinformation.