Regionalt

Kunskap om hiv är viktigt för att minska stigmatisering och diskriminering av människor som lever med hiv. Vi erbjuder utbildningar, fortbildning och föreläsningar för privatpersoner och för olika yrkesgrupper som kommer i kontakt med hiv.

Utbildningar

För dig som arbetar inom hälso- och sjukvården
Kan du svara på frågor om hiv från din patient eller en anhörig?
Är du uppdaterad med det senaste? Vet du i vilka lägen du bör föreslå ett hivtest? Vilket bemötande förväntar sig en patient som har hiv eller en anhörig?

För dig som arbetar inom äldreomsorg och hemtjänsten

Behandlingen av hiv idag är fantastisk och innebär att den som har hiv lever lika länge som resten av befolkningen. Antalet patienter och brukare med med hiv som behöver nyttja samhällets äldrevård kommer alltså öka. Har du de kunskaper som krävs för att ge ett bra bemötande?

För dig som arbetar med barn och unga i skolan eller olika fritidsarenor

En hel kursdag med målet att ge dig pedagogiska verktyg samt faktakunskaper som underlättar undervisningen i sex och samlevnadsfrågor. Efter dagen ska du känna dig tryggare att prata om hiv och fått en ökad förståelse för problematiken kring sjukdomen.

För dig som arbetar inom missbruksvården

För dig som arbetar inom missbruksvården finns ett behov av att vara uppdaterad med det senaste om hiv. Det handlar både om bemötande och att kunna ge patienter korrekt information om hiv och andra blodburna sjukdomar och hur de förs vidare.

För dig som arbetar inom kriminalvården

För dig som arbetar inom krinminalvården finns all anledning att hålla dig uppdaterad med det senaste om hiv. Det handlar både om bemötande och kunskap om hur behandlingen idag effektivt bidrar till minskad risk för överföring av hiv.


Läs mer om våra specifika utbildningar här:

Kunskap om hiv är en heldagsutbildning för dig som vill veta mer eller uppdatera dina kunskaper om hiv. Utbildningen går igenom (med reservation för att upplägg kan variera):

 • grundläggande fakta om hiv
 • smittsamhet
 • behandling
 • hivtestning
 • samhälleliga aspekter
 • att leva med hiv
 • Noaks Arks erfarenheter av att arbeta med oro kring hiv

Kursdatum
För närvarande finns inga datum bestämda. Hör av dig till din närmaste Noaks Ark-förening för mer information.

Hur smittar hiv? Hur smittar inte hiv? Hur påverkas immunförsvaret? Hur fungerar hivbehandling? Noaks Ark ger dig mer kunskaper om hiv och och andra sexuellt överförbara infektioner. Vi kan ordna föreläsningar för skolor, högre utbildningar, yrkesverksamma och företag. Hör av dig till din närmaste Noaks Ark-förening för mer information.

Boka föreläsning för arbetsplatser, myndigheter eller skolor
Skaffa dig mer kunskap om hiv och andra sexuellt överförbara infektioner (STI) på en utbildning eller föreläsning. Du lär dig mer om hiv, smittvägar, behandling, epidemiläget och du får insikt i hur det kan vara att leva med hiv.

Noaks Ark anlitas ofta av företag, myndigheter och skolor hos vilka vi genomför skräddarsydda hivutbildningar. Vi anpassar innehållet efter önskemål och behov. Exempel på grupper som tidigare anlitat oss:

 • biståndsorganisationer
 • hemtjänst
 • högskolor och universitet
 • kriminalvården
 • lärare och skolpersonal
 • migrantorganisationer
 • Migrationsverket
 • missbruksvård
 • olika typer av boenden
 • SFI-skolor (elever och lärare)
 • skolor
 • socialtjänsten
 • utbildningsinstitutioner (sjuksköterskor, lärare, poliser m.fl.)
 • vårdpersonal

Utbud och möjligheter att arrangera utbildningar och föreläsningar kan variera mellan våra olika Noaks Ark-föreningar.

Kan du svara på frågor om hiv från din patient eller en anhörig?
Är du uppdaterad med det senaste? Vet du i vilka lägen du bör föreslå ett hivtest? Vilket bemötande förväntar sig en patient som har hiv eller en anhörig?

Våra Noaks Ark-föreningar har utbildningar, seminarier och föreläsningar specifikt anpassade för dig som arbetar inom vården. Ta del av senaste rönen om behandling och smittvägar. Få frågor besvarade kring situationer som kan uppstå i ditt arbete.

Kursupplägg
Upplägg, innehåll och specifik målgrupp kan variera beroende på specifik målgrupp. Hör av dig till din närmaste Noaks Ark för mer information.

En heldagsutbildning för dig som arbetar med ungdomar i skola eller på fritidsarenor
Välkommen till en heldag där vi varvar fakta med diskussioner om föreställningar, fördomar och förhållningssätt till sex och samlevnad och hiv. Kursdagen ger dig uppdaterad kunskap om hiv och andra sexuellt överförbara infektioner (STI) samt pedagogiska verktyg och metoder för sex och samlevnadsundervisning och diskussioner med unga.

Kursen anordnas av Noaks Ark Stockholm och RFSU Stockholm.

Mål

 • Kursdagen ska ge dig pedagogiska verktyg samt faktakunskaper som underlättar undervisningen i sex och samlevnadsfrågor.
 • Efter dagen ska du känna dig tryggare att prata om hiv och fått en ökad förståelse för problematiken kring sjukdomen.

Innehåll

 • Medicinska basfakta om hiv och andra STI- smittvägar, smittsamhet, behandling, utbredning.
 • Hur pratar man om hiv? Insikt i hur det kan vara att leva med hiv
 • Olika perspektiv och förhållningssätt till sex- och samlevnadsundervisningen
 • Praktiska metoder för sex- och samlevnadsundervisning (samtalmetoder och metoder som förmedlar fakta)
 • För dig som arbetar inom kriminalvården är det också bra att hålla dig uppdaterad med det senaste om hiv. Det handlar både om bemötande och att kunna ge korrekt information. Om vikten av tidig upptäckt av hiv och om hur behandlingen idag effektivt kan bidra till minskad risk för smittskridning, med lägre risker för både intagna och personal.

  Kursupplägg
  Upplägg, innehåll och specifik målgrupp kan variera beroende på målgrupp. Hör av dig till din närmaste Noaks Ark för mer information.

  The HIV Training Course is a course for those who want to learn more about HIV and STI (Sexually Transmitted Infections). The course gives you basic knowledge about HIV both from a medical and a humanitarian point of view. The course includes:

  • Facts about HIV
  • Sexuality
  • HIV in the world
  • Working with people living with and affected by HIV
  • Personal experiences

  This cource is giving on demand. Please contact your nearest Noaks Ark for more information.

  Sedan 2002 håller Karolinska Institutet med kursledare Anna Mia Ekström denna kurs i samarbete med Noaks Ark. Målet är att ge uppdaterad praktisk kunskap om, och ett mer informerat förhållningssätt till hiv ur ett globalt sociobiologiskt perspektiv.

  Beskrivning
  Kursen (7,5 p) vänder sig till dig som har ett intresse för hiv och global hälsa. Målet är att ge uppdaterad praktisk kunskap om hiv och ett mer informerat förhållningssätt till hiv ur ett globalt socio-biologiskt perspektiv. Kursen analyserar både individens och samhällets roll i hiv-prevention och behandling och hur det hänger ihop med kunskap, attityder, stigma, sexualitet, könsroller, ekonomi och social situation.

  Hiv kommer att diskuteras ur olika perspektiv med avstamp i mänskliga rättigheter, filosofi och moral, socioekonomi samt kulturella och biologiska myter. Kursen är även medicinskt orienterande med senaste nytt från forskningsfronten till exempel vad gäller forskningen kring vaccin och bot. Kursens föreläsningar/seminarier hålls i Noaks Arks lokaler centralt i Stockholm en kväll per vecka.

  Vad vet du om HIV & AIDS egentligen?
  – Hur många har hiv och vilka löper störst risk att smittas?
  – Varför har över 30 procent av den unga befolkningen i Sydafrika hiv?
  – I länder där många inte har rent vatten eller tillgång till mässlingsvaccin, hur ska man kunna ge miljoner människor livslång hivbehandling?
  – Varför sprider sig hiv fortfarande bland både homo- och heterosexuella i Sverige när vi kan så mycket om hur man skyddar sig?
  – Är det verkligen en mänsklig rättighet att få veta hiv status på sin partner före sex?
  – Hur fungerar medicinerna?
  – Kommer det något hivvaccin?
  – När och hur effektivt kan det bli?
  – Hur är det att leva med hiv?

  Kursens syfte
  Kursen syftar till en bredare och djupare förståelse för den globala hiv-epidemins komplexitet, preventions- och behandlingsmöjligheter. Hiv belyses ur olika perspektiv; medicin, socioekonomi, gender, sexualitet och det svenska förhållningssättet ur en global synvinkel.

  Vem kan söka?
  Alla som är intresserade av att lära sig mer om hiv. Inga särskilda förkunskaper behövs (förutom vanlig gymnasiebehörighet). Kanske arbetar du professionellt med hiv eller global hälsoutveckling, känner någon som är hiv-positiv, själv lever med hiv eller av någon annan orsak kommit att intressera sig för hiv. Oavsett bakgrund så väcker hiv många frågor och kursen vill skapa en bred bas för diskussioner, där kunskap och erfarenheter kan utbytas och diskuteras.

  Kontakta respektive lokalförening för aktuella utbildningar.

  Noaks Ark Riks

  Registrera dig för vårt nyhetsbrev

  Prenumerera på vårt nyhetsbrev

  Säkra svar om hiv

  Du kan anonymt vända dig till vår rådgivning och ställa vilka frågor du vill som rör hiv eller andra sexuellt överförbara och blodburna sjukdomar. Samtalet registreras inte på din telefonräkning.

  Vi som sitter vid telefonerna har över 30-års erfarenhet av att arbeta med hiv. Vi finns för dig helgfria vardagar mellan via telefon och chat mellan kl. 10:00 och 12:00. Vi har även vår chatt öppen helgfria onsdagar kl. 12:00-13:00. Allmänna frågor om hiv kan också ställas till direkt@noaksark.org.

  Stäng

  PRENUMERERA PÅ NYHETSBREV


  Avbryt