Noaks Ark

Noaks Ark blev Sveriges första organisation för att förebygga hiv och att stödja sjuka och deras närmaste. Ända sedan starten 1986 har vi arbetat mitt i den verklighet där hiv finns och under årens lopp har en ojämförlig kunskap och erfarenhet samlats under ett och samma tak.

Vi samlar ett nätverk av regionalt verksamma Noaks Ark-föreningar i Sverige som erbjuder aktiviteter och stöd i olika former för den som lever med hiv eller är närstående. Tillsammans arbetar vi förebyggande mot hiv och andra sexuellt överförda infektioner och genom informations- och utbildningsinsatser vill vi bidra till ökad kunskap och medvetenhet om hiv. Flera av våra Noaks Ark-föreningar erbjuder hivtest med snabbsvar.

 

 

Riksförbundet

Riksförbundet Noaks Ark

Noaks Ark samlar ett nätverk av regionalt verksamma föreningar i Sverige som erbjuder aktiviteter och stöd i olika former för den som lever med hiv eller är närstående. Riksförbundets primära uppgifter ligger på det nationella planet och utgörs av telefonrådgivning, bevakning av forskning, rikstäckande kommunikations- och utbildningsinsatser, mediekommunikation och påverkansarbete samt driften av den gemensamma hemsidan noaksark.org. Internt vill vi genom samordning, kompetens- och metodutveckling bidra till att Noaks Ark-rörelsen samfällt utgör ett effektivt instrument för genomförandet av den nationella hivstrategin.

Mål och vision

Noaks Arks övergripande mål är att verka för en minskad spridning av hiv och dess konsekvenser för enskilda och för samhället i stort.

Vi vill:

  • att alla ska bli bättre på att skydda sig själva och andra
  • att den som har hiv eller är närstående ska få det stöd och de kunskaper som behövs för att kunna leva ett så bra liv som möjligt
  • öka kunskapen och medvetenheten om hiv
  • bekämpa fördomar och okunskap om hiv
  • att det sociala stigma som omgärdar hiv lindras
  • att yrkesverksamma får bättre färdigheter i att tackla hivproblematiken i sitt yrkesutövande.

I vår vision har människor goda kunskaper om hiv och spridningen har minskat. Det upplevs inte längre som skamligt att ha hiv. Livskvaliteten för de som lever med hiv har ökat och de bemöts med respekt och utan rädsla ute i samhället och i kontakten med myndigheter. Hälso- och sjukvården har blivit bättre i sitt bemötande av personer med hiv och på att diagnostisera hivinfektioner. Även andra yrkesgrupper har blivit bättre i sitt bemötande.

Noaks Arks organisation

Riksförbundet

Förbundsstyrelsen
Amanda Netscher, ordförande
Tristan Troby, vice ordförande (Göteborg & Västra Götaland)
Anna Ahlström Nilsson (Norra Norrland)
Per Svensson (Noaks Ark Mosaik)
Charlotta Svanberg (Småland & Halland)
Mikael Lundmark (Göteborg & Västra Götaland)
Solveig Danielsson-Ekbom (Stockholm)
Rickard Eriksson (Östergötland)

Ersättare:
Åse Lindegren (Norra Norrland)
Britt-Marie Falk (Småland & Halland)
Laurent Lawson (Noaks Ark Mosaik)
Malin Tuvesson (Stockholm)

Stadgar

Lokalföreningar

Riksförbundet Noaks Ark samlar ett nätverk av regionalt verksamma lokalföreningar. Varje lokalförening är en egen juridisk person och har sin egen styrelse.

Normalstadgar Noaks Ark-förening

Riksförbundet Noaks Ark

Birger Jarlsgatan 58
114 29 Stockholm
Tel: 08-700 46 00
Fax: 08-700 46 10
E-post: riksforbundet(at)noaksark.org