Noaks Ark

Noaks Ark blev Sveriges första organisation för att förebygga hiv och att stödja sjuka och deras närmaste. Ända sedan starten 1986 har vi arbetat mitt i den verklighet där hiv finns och under årens lopp har en ojämförlig kunskap och erfarenhet samlats under ett och samma tak.

Vi samlar ett nätverk av regionalt verksamma Noaks Ark-föreningar i Sverige som erbjuder aktiviteter och stöd i olika former för den som lever med hiv eller är närstående. Tillsammans arbetar vi förebyggande mot hiv och andra sexuellt överförda infektioner och genom informations- och utbildningsinsatser vill vi bidra till ökad kunskap och medvetenhet om hiv. Flera av våra Noaks Ark-föreningar erbjuder hivtest med snabbsvar.

 

Noaks Ark Riksförbundet | Riksförbundet
319
page-template-default,page,page-id-319,page-child,parent-pageid-395,woocommerce-no-js,ajax_fade,page_not_loaded,boxed,,side_menu_slide_with_content,width_470,footer_responsive_adv,hide_top_bar_on_mobile_header,qode-content-sidebar-responsive,columns-4,qode-theme-ver-16.8,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.4,vc_responsive
 

Riksförbundet

Riksförbundet Noaks Ark

Noaks Ark samlar ett nätverk av regionalt verksamma föreningar i Sverige som erbjuder aktiviteter och stöd i olika former för den som lever med hiv eller är närstående. Riksförbundets primära uppgifter ligger på det nationella planet och utgörs av telefonrådgivning, bevakning av forskning, rikstäckande kommunikations- och utbildningsinsatser, mediekommunikation och påverkansarbete samt driften av den gemensamma hemsidan noaksark.org. Internt vill vi genom samordning, kompetens- och metodutveckling bidra till att Noaks Ark-rörelsen samfällt utgör ett effektivt instrument för genomförandet av den nationella hivstrategin.

 

Extra förbundsstämma

Kallelse och dagordning

Tid: Måndagen den 29 oktober 2018, kl. 10.00 – 12.00

Plats: Noaks Ark, Eriksbergsgatan 46, Stockholm

Dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av stämmoordförande
 3. Val av stämmosekreterare
 4. Val av två justerare och tillika rösträknare
 5. Fastställande av röstlängd
 6. Fråga om stämmans behöriga utlysande
 7. Fråga om stämmans offentlighet
 8. Fastställande av dagordning
 9. Information om pågående stadgerevisionsarbete (Stadgerevisionsgruppen)
 10. Proposition: Revidering av § 13 i stadgarna (bilaga 1)
 11. Stämmans avslutande

Bilaga 1.
Ändring av § 13 i RNA-stadgarna 

Proposition till extra förbundsstämma 2018-10-29

I samband med att Riksförbundet Noaks Ark (RNA) den 12 september 2017 av Svensk Insamlingskontroll (SIK) beviljades 90-konto för sin insamlingsverksamhet krävde SIK att RNA vid nästkommande årsmöte 2018 skulle ändra skrivningen i stadgarna § 13.

I den nya §-texten skulle framgå, vid en eventuell upplösning av verksamheten: ”att tillgångarna ska disponeras på sätt som överensstämmer med organisationens ändamål” samt ”att medlem inte ska kunna göra anspråk på någon del av egendomen.”

I svaret den 5 juli 2018 från SIK på RNA-ansökan om förlängd giltighetstid för 90-kontot noterar SIK att ändringen inte gjorts och kräver för att bevilja förlängd giltighetstid för 90-kontot att RNA senast inkommer med protokoll från extra stämma där första beslut om ändring av § 13 har fattats senast den 31 oktober. Ett andra beslut om förändringen kan sedan fattas, som RNA-stadgarna kräver, i samband med ordinarie stämma 2019.

Styrelsen föreslår därför att stämman beslutar att ändra nuvarande § 13 i stadgarna
”För förbundets upplösning fodras likalydande beslut av två på varandra följande stämmor med minst en månad emellan, varav en ska vara ordinarie årsstämma. Beslut fattas med minst ¾ majoritet.

Vid upplösning av förbundet ska dess behållna tillgångar överföras till en organisation med näraliggande intressen enligt stämmans beslut.”

till följande nya lydelse:

”För förbundets upplösning fodras likalydande beslut av två på varandra följande stämmor med minst en månad emellan, varav en ska vara ordinarie årsstämma. Beslut fattas med minst ¾ majoritet.

Vid upplösning av förbundet ska tillgångarna disponeras på sätt som överensstämmer med organisationens ändamål, enligt stämmans beslut. Medlem ska inte kunna göra anspråk på någon del av egendomen.”

Mål och vision

Noaks Arks övergripande mål är att verka för en minskad spridning av hiv och dess konsekvenser för enskilda och för samhället i stort.

Vi vill:

 • att alla ska bli bättre på att skydda sig själva och andra
 • att den som har hiv eller är närstående ska få det stöd och de kunskaper som behövs för att kunna leva ett så bra liv som möjligt
 • öka kunskapen och medvetenheten om hiv
 • bekämpa fördomar och okunskap om hiv
 • att det sociala stigma som omgärdar hiv lindras
 • att yrkesverksamma får bättre färdigheter i att tackla hivproblematiken i sitt yrkesutövande.

I vår vision har människor goda kunskaper om hiv och spridningen har minskat. Det upplevs inte längre som skamligt att ha hiv. Livskvaliteten för de som lever med hiv har ökat och de bemöts med respekt och utan rädsla ute i samhället och i kontakten med myndigheter. Hälso- och sjukvården har blivit bättre i sitt bemötande av personer med hiv och på att diagnostisera hivinfektioner. Även andra yrkesgrupper har blivit bättre i sitt bemötande.

Noaks Arks organisation

Riksförbundet

Förbundsstyrelsen

 

Översta raden från vänster: Per Svensson (ersättare Noaks Ark Syd), Åse Lindgren (ledamot Norra Norrland), Tristan Troby (ledamot Noaks Ark Göteborg & Västra Götaland), Britt-Marie Falk (ledamot Noaks Ark Småland & Halland), Beatrice Leuwe Fotso (ledamot Noaks Ark Syd), Klara Fuchs (ersättare Norra Norrland).

Sittande från vänster: Abdulkadir Ahmed (ledamot Noaks Ark Östergötland), Lena Nilsson Schönnesson (förbundsordförande), Anders Karlsson (ledamot Noaks Ark Stockholm).

På bilden saknas: Lars Håkan Nilsson (vice ordförande, Södra Norrland), Malin Stenström (ersättare Noaks Ark Göteborg & Västra Götaland), Solveig Danielsson-Ekbom (ersättare Noaks Ark Stockholm), Malin Lauber (ersättare Noaks Ark Småland & Halland).

 

Lokalföreningar

Riksförbundet Noaks Ark samlar ett nätverk av regionalt verksamma lokalföreningar. Varje lokalförening är en egen juridisk person och har sin egen styrelse.

Riksförbundet Noaks Ark

Eriksbergsgatan 46
114 30 Stockholm
Tel: 08-700 46 00
Fax: 08-700 46 10
E-post: riksforbundet(at)noaksark.org

Växeln är öppen:
måndag 12-17
tis – fre 10-17
(lunchstängt 12.30 – 13.30)