Noaks Ark

Noaks Ark blev Sveriges första organisation för att förebygga hiv och att stödja sjuka och deras närmaste. Ända sedan starten 1986 har vi arbetat mitt i den verklighet där hiv finns och under årens lopp har en ojämförlig kunskap och erfarenhet samlats under ett och samma tak.

Vi samlar ett nätverk av regionalt verksamma Noaks Ark-föreningar i Sverige som erbjuder aktiviteter och stöd i olika former för den som lever med hiv eller är närstående. Tillsammans arbetar vi förebyggande mot hiv och andra sexuellt överförda infektioner och genom informations- och utbildningsinsatser vill vi bidra till ökad kunskap och medvetenhet om hiv. Flera av våra Noaks Ark-föreningar erbjuder hivtest med snabbsvar.

 

 

Guldarken

Till pristagare för Riksförbundet Noaks Arks Guldarken‐pris kan utses en eller flera personer som i sitt engagemang, sin forskning eller annan verksamhet gjort betydande insatser med relevans för hivfrågan, vilka ännu inte fått tillbörligt erkännande och uppmärksamhet. Guldarken delades ut för första gången i samband med Noaks Ark Stockholms 30-årsfirande den 6 oktober, 2016. På grund av coronapandemin pausades Guldarken under 2020 och 2021.

Guldarken 2019 tilldelades Inger Forsgren. Hon har gett röst åt kvinnor med hiv, personer som injicerar droger och lever med hiv och på senare tid åt att åldras med hiv. Hon tvekar inte att vara personlig, inte heller att röra sig över hela vårt land för att föra ut budskapet om hur det är att leva med hiv, bemötande och sexualitet. Inger har levt med hiv i 35 år.
Läs om henne här.
Lyssna på henne här. (Länk till Noaks Ark-podden)

Guldarken 2018 tilldelades Lorraine Sherr, José Catalan och Barbara Hedge som 1991 initierade och anordnade helt på frivillig basis en första internationellt psykosocialt inriktad hivkonferens, AIDS Impact. Förutom sitt kliniska och vetenskapliga hivarbete, har de fortsatt sitt oförtröttliga volontära arbete som huvudansvariga för AIDS Impactkonferenserna, vilka äger rum vartannat år. Syftet med AIDS Impact är att utifrån forskning, klinisk erfarenhet samt erfarenheter från civilsamhället belysa angelägna frågeställningar kopplade till hivprevention, behandling och vård i ett globalt perspektiv.

– Bättre än Nobelpriset, sade Lorraine Sherr när hon och José Catalan tog emot utmärkelsen av förbundsordförande Lena Nilsson Schönnesson.

Pristagare av Guldarken 2017 var Janina Ludawska, 96 år, från Tensta. Janina Ludawska tillhör Sveriges tidigast engagerade volontärer inom hivprevention och psykosocialt stöd riktat till personer som lever med hiv. Janina blev aktiv inom Noaks Ark–rörelsen i mitten av 1980-talet och var trots sin höga ålder fortfarande aktiv inom Noaks Ark i Stockholm då hon tog emot utmärkelsen. Hennes pionjärinsatser inkluderar ett stort antal resor till Östeuropa med insamlade hivmediciner. I flera länder, även i Europa, rådde i många år brist på hivläkemedel. I stället för att kasta bort överbliven medicin i Sverige samlade Janina in dem, förde noggranna anteckningar om preparaten och deras utgångdatum och delade ut dem till kliniker som tacksamt tog emot medicinerna.

Många gånger var Janina också en rollmodell för sjukvårdpersonal som hade bristfälliga kunskaper om hiv och som ofta var rädda för patienterna.

(På bilden ses hon tillsammans med Noaks Ark Stockholms dåvarande ordförande Birgitta Rydberg.)

Guldarkens första pristagare (2016) var professor Margareta Böttiger, statsepidemiolog åren 1976–1993. Hennes pionjärinsatser var avgörande för att väcka hivfrågan inom sjukvården, bland beslutsfattare, medier och allmänheten.

– Margareta Böttiger var en av de första personer i Sverige som engagerade sig för hivfrågan och för de personer som drabbades av sjukdomen i en tid då det sociala stigmat kring sjukdomen var förödande, sade Riksförbundets kanslichef Jukka Aminoff.

Margareta Böttiger, pristagare 2016.

Inger Forsgren i segergest med Lena Nilsson Schönnesson.

José Catalan och Lorraine Sherr tar emot priset av Lena Nilsson Schönnesson, 2018.

Janina Ludawska tar emot Guldarken av Birgitta Rydberg, 2017.