Aktiviteter

I Sverige ser vi tydligt hur regionerna har omfördelat sjukvårdens resurser så att hivvården försämrats. Sämre tillgång till hivtestning leder till senare diagnoser och senare insättning av hivbehandling. För den enskilde betyder det sämre hälsa, och när behandling inte sätts in riskerar hiv att spridas vidare. Coronapandemin har dessutom inneburit att flera av landets regioner inte mäktar med att erbjuda förebyggande behandling mot hiv (PrEP). Vård och andra resurser till personer som lever med hiv reduceras också av pågående pandemi. Drygt 9 000 personer lever med hiv i Sverige. Var tionde av dessa vet inte om att de har hiv (FHM). Det tar i genomsnitt tio år innan man får allvarliga symtom.

Globalt förhindrar nedstängningar både produktion och distribution av hivmediciner. Enligt UNAIDS kan ett sex månaders avbrott av hivmediciner orsaka 500 000 nya hivrelaterade dödsfall. Samtidigt är hivmediciner den bästa metod för att förebygga vidare spridning av hiv. Behandlad hiv överförs inte vid sexuella kontakter.

I motsats till covid-19 är hiv som sexuellt överförd infektion fortfarande belagd med skam och skuld. Hiv är inget man talar högt om, det är tystnadens sjukdom. Många som lever med hiv vittnar om dåligt bemötande inom vården och en stark upplevelse av stigma. Hivrelaterat stigma och diskriminering är stora barriärer i arbetet med att få fler att hivtesta sig.

Corona har upptagit såväl fokus som resurser. Ekvationen är enkel, om resurserna för hivarbetet minskar riskerar spridningen av hiv att öka och stödet till personer som lever med hiv att minska.

– Under de nästan fyra decennier jag arbetat med hiv har sjukdomen aldrig omgärdats av motsvarande tystnad i samhället, säger kanslichef Jukka Aminoff på Riksförbundet Noaks Ark.

Presskontakter:                   Lena Nilsson Schönnesson, förbundsordförande Riksförbundet Noaks Ark 070-200 95 37

Jukka Aminoff, kanslichef Riksförbundet Noaks Ark 08-700 46 16

Hemsida:                             www.noaksark.org


Riksförbundet Noaks Ark är en hivorganisation som samlar ett nätverk av regionalt verksamma föreningar i Sverige. Noaks Ark arbetar för en begränsning av hiv och andra blodburna och sexuellt överförbara sjukdomar. Vi utbildar, informerar och ger rådgivning. Vi erbjuder hivtestning med snabbsvar samt individuellt stöd och sociala aktiviteter. Noaks Ark verkar för ökat välbefinnande hos personer med hiv och närstående. Genom opinionsbildning vill vi öka medvetenheten om hiv och minska skammen kring sexuellt överförbara sjukdomar.