Föregående aktiviteter

21 och 28 november 2021

Kvinnonätverket i Malmö

40 kvinnor från det Internationella Kvinnonätverket i Malmö deltog i två föreläsningar på Noaks Ark Mosaik den 21 och 28 november.

Temat var Kvinnor och Hälsa, Sexuell Hälsa och Livskvalitet.
Båda tillfällena leddes av Povi Foly Lawson verksamhetschef på Noaks Ark Mosaik. Alla var glada att börja komma ut igen när det blivit lite lugnare med Covid-19.

Deltagarna var mycket nöjda för informationen och hade många frågor om sexuella rättigheter.

Deltagarna utryckte stort behov för flera tillfällen.

1 december 2020

Covid-19 hotar hivarbetet

I skuggan av coronapandemin trängs hälsoinsatser åt sidan och vårdskulden växer. Vi ser problemen både här i Sverige och globalt. Om hivarbetet försummas under corona-pandemin riskerar vi människors liv och hälsa.

I Sverige ser vi tydligt hur regionerna har omfördelat sjukvårdens resurser så att hivvården försämrats. Sämre tillgång till hivtestning leder till senare diagnoser och senare insättning av hivbehandling. För den enskilde betyder det sämre hälsa, och när behandling inte sätts in riskerar hiv att spridas vidare. Coronapandemin har dessutom inneburit att flera av landets regioner inte mäktar med att erbjuda förebyggande behandling mot hiv (PrEP). Vård och andra resurser till personer som lever med hiv reduceras också av pågående pandemi. Drygt 9 000 personer lever med hiv i Sverige. Var tionde av dessa vet inte om att de har hiv (FHM). Det tar i genomsnitt tio år innan man får allvarliga symtom.

Globalt förhindrar nedstängningar både produktion och distribution av hivmediciner. Enligt UNAIDS kan ett sex månaders avbrott av hivmediciner orsaka 500 000 nya hivrelaterade dödsfall. Samtidigt är hivmediciner den bästa metod för att förebygga vidare spridning av hiv. Behandlad hiv överförs inte vid sexuella kontakter.

I motsats till covid-19 är hiv som sexuellt överförd infektion fortfarande belagd med skam och skuld. Hiv är inget man talar högt om, det är tystnadens sjukdom. Många som lever med hiv vittnar om dåligt bemötande inom vården och en stark upplevelse av stigma. Hivrelaterat stigma och diskriminering är stora barriärer i arbetet med att få fler att hivtesta sig.

Corona har upptagit såväl fokus som resurser. Ekvationen är enkel, om resurserna för hivarbetet minskar riskerar spridningen av hiv att öka och stödet till personer som lever med hiv att minska.

– Under de nästan fyra decennier jag arbetat med hiv har sjukdomen aldrig omgärdats av motsvarande tystnad i samhället, säger kanslichef Jukka Aminoff på Riksförbundet Noaks Ark. 

Presskontakter:                   Lena Nilsson Schönnesson, förbundsordförande Riksförbundet Noaks Ark 070-200 95 37

Jukka Aminoff, kanslichef Riksförbundet Noaks Ark 08-700 46 16
Hemsida:                             www.noaksark.org

 Riksförbundet Noaks Ark är en hivorganisation som samlar ett nätverk av regionalt verksamma föreningar i Sverige. Noaks Ark arbetar för en begränsning av hiv och andra blodburna och sexuellt överförbara sjukdomar. Vi utbildar, informerar och ger rådgivning. Vi erbjuder hivtestning med snabbsvar samt individuellt stöd och sociala aktiviteter. Noaks Ark verkar för ökat välbefinnande hos personer med hiv och närstående. Genom opinionsbildning vill vi öka medvetenheten om hiv och minska skammen kring sexuellt överförbara sjukdomar.

11 november 2021

Tidigare styrelse

1 december 2020

VÄRDSAIDS DAGEN PÅ NOAKSARK MOSAIK

Vi uppmärksammade Värld Aids Dagen idag med ett minnesrum och ljuständning uppe på Noaks Ark Mosaik. På grund av Covid-19 var det begränsat antal besökare. Vi var en lagom stor grupp som satt delade olika minnen, pratade om hur det var på 80-90 talet och mycket mer om hur det är idag med U=U och de kvarstående utmaningarna för målgruppen.

Situation med Covid-19 och hur detta påverkar hiv-arbetet idag var ett övervägande diskussionsämne.

Det var dessutom en bildpresentation om verksamheten.

Stort tack för alla som var med och styrelsen som hjälpte till.

19 november 2020

Povi Lawson, verksamhetschef på Noaks Ark Mosaik föreläser om ett integrationsproblem som ofta hamnar i skuggan: integration och hälsa.

Hur försvårar bristen på kunskap livsviktig vård för personer som lever med HIV i dagens Sverige? Hur påverkar det integrationen?

Povi Foly Lawson talade den 19/11 2020 vid Internationella S Föreningen Socialdemokraterna i Lund och gjorde en presentation om Noaks Ark.

Povi började med att berätta kort hur Noaks Ark uppstod och fram till dagens Riksförbundet Noaks Ark, samarbetspartners och de Noaks Arkar som finns i Sverige.

Presentationen innehöll HIV förebyggande åtgärder, stödjande och psykosociala verksamheter, information om SRHR, HIV-testning, och hur migranter är en grupp som förbises och vikten av att dessa uppmärksammas.

Povi påpekade vikten av att tala klarspråk i samtal med myndigheter, något som ibland kan var svårt då rädslan för att bli beskylld för rasism är en underliggande faktor hos myndigheterna. Det är svårt att uttala, de facto, att ca 70 % av nyupptäckta fall av HIV i Sverige finns i migrantgruppen.

De Hivdrabbade är inte en homogen grupp och det är därför viktigt att de får hjälp i och efter sina egna förutsättningar. Det man kan tydligt märka är, att vi inte är tillräckligt bra på att erbjuda hälsoundersökning när bara ca 30 % av migranterna genomgår en sådan.

Anhöriginvandringen uppmärksammas till exempel inte.

Det har vid fler tillfällen hänt att Infektionskliniken i Malmö kontaktat Noaks Ark angående migranter som levt en längre tid i Sverige utan att veta om sin infektion och befanns vara i stadiet långt framskriden aids.

Om dessa individer redan på ett tidigt stadium upptäckts vid en tidig hälsoundersökning hade man direkt kunnat sätta in åtgärder, sparat lidande och pengar och kunnat satsa direkt på utbildning och integration. Detta i sin tur, hade som följd kunnat få produktiva medlemmar i samhället istället för lång dyr sjukhusvård, stigma och lidande.

Frågor från föreningens medlemmar som besvarades av Povi.

– Finns det tillräcklig kunskap var hjälp kan sökas?

– Vad behövs förändras?

Tystnadskultur och andra känsliga frågor kom också upp under en utfrågningsstund och besvarades av Povi.

Vidare påpekade Povi att Region Skåne inte har någon som sysslar sexuell och reproduktiv hälsa. Region Skåne lägger inte en enda krona på detta arbete.

Detta är vad jag hann uppfatta under detta samtal mellan Internationella S Föreningen Socialdemokraterna i Lund.

Ett varmt uppskattande framfördes både muntligen och skriftligen från föreningen.

Med vänlig hälsning,

Per Svensson.

16 oktober 2020

KVINNOR OCH HIV

virtuell konferensfredagen den16 oktober 2020

Povi Foly Lawson, verksamhetsansvarig på Noaks Ark Mosaik medverkade i konferensen Kvinnor och hiv som kunskapsnätverket anordnade den 16 oktober 2020 i Stockholm tillsammans med Posithiva Gruppen och Kvinnorcirkel Sverige. För Povi Foly Lawsons del handlade det om intersektionalitet och minoritetsstress i hivarbetet i Sverige. Hon lyfte det faktum att de flesta som lever med hiv i Sverige är utlandsfödda. Denna fråga är fortfarande mycket känslig och den blir lätt politiserad. Detta drabbar minoriteten som lever med hiv på så sätt att de blir osynliggjorda i hivarbetet.

augusti 2020

SISTA UTFLYKTEN FÖR SOMMAREN

Vi var 6 stycken som åkte till Ystad och Svarte beach igår. Gott sällskap, lunch på kinesiskt restaurang och promenad på stranden i Svarte. Vissa kunde till och med doppa fötterna. Sen var det glass och tåg tillbaka till Triangel.

20 juli 2020

DENNA GÅNG VAR DET HALLONGÅRDEN UTANFÖR TRELLEBORG

Andra sommarutflykten för Noaks Ark Mosaik.

Den 18 juli 2020.

18 juli 2020

DENNA GÅNG VAR DET HALLONGÅRDEN UTANFÖR TRELLEBORG

Andra sommarutflykten för Noaks Ark Mosaik ägde rum den 18 juli 2020, och målet var Hallongården där vi plockade hallon och björnbär. Vi blev totalt 26 personer varav 10 barn/unga och majoriteten åkte med buss 146 från Södervärn.

Styrelse, målgrupp och volontärer var med. Ordförande Per Svensson har återigen visat sitt engagemang i förberedelserna och närvaro inte minst i köket och skjuts av mat och deltagare.

Volontärerna leds av Per och Adnan fixade goda smörgåsar till lunchen. Andra som hjälpte till var Reda, Denis, Laurent, Ashley och Povi.

DAGENS LUNCH VAR MAKRILL-OCH KALKONSMÖRGÅSAR•

När vi var klara med att plocka bjöd föreningen på glass och fika.

Det blev en mycket lyckad aktivitet och vädret var underbart med uppehåll och sol.

18 juli 2020

DENNA GÅNG VAR DET HALLONGÅRDEN UTANFÖR TRELLEBORG

Andra sommarutflykten för Noaks Ark Mosaik.

19 januari 2020

Läkare i Världen. Föreläsning om utlandsfödda personer som lever med Hiv i Sverige

av Povi Foly Lawson, verksamhetsansvarig för Noak Ark Mosaik

Den 19 januari anordnade Läkare i Världen en föreläsning om utlandsfödda personer som lever med hiv i Sverige. Povi Foly Lawson Noaks Ark Mosaik, har arbetat förebyggande med hiv i över tjugo år i Sverige och var som enda talare inbjuden att föreläsa för Läkare i Världen. Även en medlem Ur målgruppen medverkade i ett längre avsnitt.

Fokus på föreläsningen låg på kunskap om hiv, sex-relaterade sjukdomar, sexuell hälsa, rätt till information samt våld i nära relationer.

Povi exemplifierade med verkliga fall från verksamheten och framhöll hur viktigt det är med individuellt stöd anpassat till individen. Många faller mellan stolarna då de inte passar in systemet och därför blir åtgärderna som vidtas av myndigheterna ofta verkningslösa.

Vår medlem från målgruppen framhöll trauma och stigma i vardagslivet, att hon inte kan berätta om sin status på arbetsplatsen. Vidare talade hon om psykiskt och fysiskt våld i partner-relation. Vår medlem framhöll vikten av det stöd hon fått från Noaks Ark Mosaik och hur det hjälpt henne i bearbetandet av sin livssituation. Detta har styrkt henne till att vidta åtgärder att förändra sitt liv radikalt.

Föredraget samt berättelsen ur målgruppen följdes av en frågestund som var mycket uppskattat och viktiga frågor besvarades.

Styrelsen

Noaks Ark Mosaik