Noaks Ark

Noaks Ark blev Sveriges första organisation för att förebygga hiv och att stödja sjuka och deras närmaste. Ända sedan starten 1986 har vi arbetat mitt i den verklighet där hiv finns och under årens lopp har en ojämförlig kunskap och erfarenhet samlats under ett och samma tak.

Vi samlar ett nätverk av regionalt verksamma Noaks Ark-föreningar i Sverige som erbjuder aktiviteter och stöd i olika former för den som lever med hiv eller är närstående. Tillsammans arbetar vi förebyggande mot hiv och andra sexuellt överförda infektioner och genom informations- och utbildningsinsatser vill vi bidra till ökad kunskap och medvetenhet om hiv. Flera av våra Noaks Ark-föreningar erbjuder hivtest med snabbsvar.

 

 

Smittskyddslagen

Hiv ingår som en allmänfarlig sjukdom i smittskyddslagen. Sådana sjukdomar definieras i lagtexten som smittsamma sjukdomar som kan vara livshotande, innebära långvarig sjukdom eller svårt lidande eller medföra andra allvarliga konsekvenser och där det finns möjlighet att förebygga smittspridning genom åtgärder som riktas till den som blivit smittad.

 

Kapitel 2 tar upp förebyggande åtgärder och anmälan av sjukdomsfall och reglerar bland annat den enskildes skyldigheter enligt lagen:

1 § Var och en skall genom uppmärksamhet och rimliga försiktighetsåtgärder medverka till att förhindra spridning av smittsamma sjukdomar.

2 § Den som vet eller har anledning att misstänka att han eller hon bär på en smittsam sjukdom är skyldig att vidta de åtgärder som krävs för att skydda andra mot smittrisk.

Den som vet att han eller hon bär på en allmänfarlig sjukdom är skyldig att lämna information om smittan till andra människor som han eller hon kommer i sådan kontakt med att beaktansvärd risk för smittoöverföring kan uppkomma.

 

Obligatorisk provtagning

En person som vet eller har anledning att misstänka att hen är smittad av hiv, klamydia, syfilis, gonorré eller någon annan allmänfarlig sjukdom är enligt smittskyddslagen skyldig att gå och testa sig. Skäl att anta eller misstänka att man är smittad kan vara t.ex.

  • då man har symtom som är typiska för sjukdomen
  • då man utsatts för risk att smittas av någon som man vet eller får reda på är smittad
  • om man underrättas om att smitta kan ha överförts i ett smittspårningsärende (kontaktspårning).

 

Kontaktspårning

På samma sätt som en läkare har en skyldighet att genomföra en smittspårning har en patient som har hiv eller som misstänks vara smittad en skyldighet att delta i en smittspårning. (3 kap. 4 § SmL).

Smittspårningen handlar om att kontakta tidigare sexpartners som man kan ha blivit smittad av och som då också kan ha fört smittan vidare till andra. Man vill också kunna hitta personer som man själv kan ha smittat.

Du råder alltid fullständig sekretess gentemot uppgivna partners vid en smittspårning. Ingen av de personer som uppges i en smittspårning har möjlighet att få reda på vem som uppgav dem. Men man kan också välja att själv kontakta partners och informera dem om att de måste genomgå provtagning.

 

Rättigheter enligt smittskyddslagen

Gratis provtagning och behandling

All undersökning för att utreda om du är smittad samt den vård och behandling som behövs är kostnadsfri för allmänfarliga sjukdomar (7 kap. Smittskyddslagen).

Anonym hivtestning

Du har rätt att begära anonym hivtestning (Patientjournal-lagen, förordning 1086:198). Du behöver alltså inte uppge ditt namn eller visa din patientbricka. Det är först om det visar sig att du är smittad som läkaren enligt lagen måste upprätta en journalhandling och fråga efter personuppgifter.

 

Källa: Smittskydd Stockholm ; Smittskyddslagen (SFS 2004:168)