Noaks Ark

Noaks Ark blev Sveriges första organisation för att förebygga hiv och att stödja sjuka och deras närmaste. Ända sedan starten 1986 har vi arbetat mitt i den verklighet där hiv finns och under årens lopp har en ojämförlig kunskap och erfarenhet samlats under ett och samma tak.

Vi samlar ett nätverk av regionalt verksamma Noaks Ark-föreningar i Sverige som erbjuder aktiviteter och stöd i olika former för den som lever med hiv eller är närstående. Tillsammans arbetar vi förebyggande mot hiv och andra sexuellt överförda infektioner och genom informations- och utbildningsinsatser vill vi bidra till ökad kunskap och medvetenhet om hiv. Flera av våra Noaks Ark-föreningar erbjuder hivtest med snabbsvar.

 

 

Hur vet man om man har Hiv?

Hur vet man om man har hiv?

Det enda sättet att ta reda på om du har hiv eller inte är att göra ett hivtest. Det är viktigt att du testar sig om du tror att du har utsatt dig för en risk. Att tidigt ta reda på om du har hiv ger möjlighet till bättre vård och behandling och bidrar även till minskad smittspridning. Det är också det enda sättet att bli av med onödig oro och ångest om det är så att du inte är smittad.

Ett hivtest är ett blodprov som tas från en ven i armvecket eller genom ett stick i fingret. Ett prov som tas i armvecket skickas till ett laboratorium för analys och du får svaret efter ca en vecka. Ett prov som tas i fingret, ett s.k. snabbsvarstest, analyseras direkt i testrummet och resultatet får du efter ca 15 minuter.

Hivtest med snabbsvar på Noaks Ark

På Noaks Ark använder vi så kallade snabbsvarstester, vilket innebär ett stick i fingret och svar inom 15 minuter. Testerna som vi använder är godkända av Läkemedelsverket och har samma tillförlitlighet som de tester som tas i armvecket och analyseras i ett laboratorium. Testet upptäcker antikroppar mot hiv, vilka hos de allra flesta uppträder senast tre veckor efter smittillfället. Ett negativt testresultat betyder att inga antikroppar mot hiv har påvisats och att du inte är smittad av hiv. Detta gäller under förutsättning att tillräckligt lång tid har gått från risktillfället. (Läs vidare under rubriken uppföljningstid nedan). Ett positivt testresultat betyder att antikroppar mot hiv har upptäckts och att du med stor sannolikhet har hiv. För att helt säkerställa hivdiagnos tas då ett konfirmationstest (laboratorietest).

Ventest

De test som används i laboratorier i Sverige är kombinationstester, s.k. combotester, som kan upptäcka både antigen (en del av viruset) och antikroppar (ämnen som kroppens immunförsvar bildar mot viruset). Att påvisa antikroppar är det säkraste sättet att diagnostisera hiv. Antigentestet används enbart för att påvisa en mycket tidig hivinfektion på personer med kliniska symtom på primärinfektion.

Uppföljningstid vid hivtest

Uppföljningstiden är den tid som måste passera från ett misstänkt smittotillfälle tills dess att man kan ta ett prov som ger ett tillförlitligt svar för att helt utesluta hivinfektion. I april 2015 kom Folkhälsomyndigheten med nya rekommendationer vilket innebär en halvering av uppföljningstiden, från 12 veckor (som gällt sedan 1995) till sex veckor vid laboratorietester (kombinationstester). Vid snabbsvarstestning (antikroppstest) är rekommendationen en uppföljningstid på åtta veckor. På Noaks Ark förordar vi dock starkt tidigare testning än så, även om testet kan behöva kompletteras med senare taget test. I de flesta fall kan vi med snabbsvarstester upptäcka en hivinfektion redan tre veckor efter smittillfället.

Gratis och anonymt

Hivtest ska enligt den svenska smittskyddslagen kunna tas kostnadsfritt och anonymt på vilken vårdcentral, husläkarmottagning eller privatläkarmottagning som helst. Noaks Ark rekommenderar dock att du vänder dig till någon av de mottagningar som har störst erfarenhet och kunskap om hivtestning. Detta är i regel infektionsmottagningar och hud/könsmottagningar (kallas ibland för STD-, STI- eller sesammottagningar). Du som är ung kan också vända dig till din lokala ungdomsmottagning.

Adresser till hivtestmottagningar i hela
Sverige hittar du på:
www.hivtest.nu