Noaks Ark

Noaks Ark blev Sveriges första organisation för att förebygga hiv och att stödja sjuka och deras närmaste. Ända sedan starten 1986 har vi arbetat mitt i den verklighet där hiv finns och under årens lopp har en ojämförlig kunskap och erfarenhet samlats under ett och samma tak.

Vi samlar ett nätverk av regionalt verksamma Noaks Ark-föreningar i Sverige som erbjuder aktiviteter och stöd i olika former för den som lever med hiv eller är närstående. Tillsammans arbetar vi förebyggande mot hiv och andra sexuellt överförda infektioner och genom informations- och utbildningsinsatser vill vi bidra till ökad kunskap och medvetenhet om hiv. Flera av våra Noaks Ark-föreningar erbjuder hivtest med snabbsvar.

 

 

Hivrapport

Hiv är fortfarande ett pågående och allvarligt hot i många delar av världen. I Sverige får en till två personer per dag diagnosen hiv, det vill säga runt 450-500 personer per år. Men mörkersiffran, de som inte vet om att de har hiv, är ungefär 10 procent, enligt Folkhälsomyndigheten. Sverige är ett föregångsland vad det gäller att behandla känd hiv, men är däremot ett av de sämsta länderna i Europa på att hitta personer med hiv i ett tidigt skede. Nu står vi dessutom inför en ny utmaning vad det gäller en åldrande generation med hiv och de följdsjukdomar som kan följa sjukdomen.

Idag är 40 procent av personer som lever med hiv 50 år eller äldre. I takt med högre ålder följer också risken för följdsjukdomar. År 2030 kommer 84 procent av de som lever med hiv ha minst en åldersrelaterad följdsjukdom. Personer som lever med hiv drabbas i större utsträckning av hjärt-kärlsjukdom, cancer, diabetes och osteoporos. Följdsjukdomar kan orsakas av hivläkemedel, immunaktivering på grund av sjukdomen och/eller livsstilsval.

En annan utmaning för Sverige är sena testare, det vill säga de som inte testas och diagnostiseras förrän immunförsvaret blivit påverkat och personen har blivit sjuk:

–  Sena testare är inte unikt för oss, men det är ett stort problem i Sverige. Problemet är att mortaliteten ligger högt i den här gruppen, över 10 procents dödlighet. De utgör också en källa till fortsatt smittspridning till skillnad från välbehandlade personer med hiv. Vi har följt problemet under många år och trots att vi har försökt att uppmärksamma det har det inte skett någon tydlig förbättring. Om vi sänker garden och skär ner resurser kommer hiv att slå tillbaka – det är en slug fiende, säger Anders Sönnerborg, professor Karolinska Institutet, överläkare Karolinska Universitetssjukhuset.

Idag finns fortfarande stor okunnighet och rädsla bland befolkningen visar en SIFO-undersökning kring svenskars attityder till vardagssituationer med hiv. Hela 63 procent av de som deltog i undersökningen svarar att de inte skulle ha sex med en person som går på hivbehandling. Var tredje person uppger att de inte skulle hjälpa en person med hiv med första hjälpen. Över 70 procent skulle inte tungkyssa en person med hiv.

Ladda ner Hivrapporten 2018 – Nya utmaningar kräver handling