Noaks Ark

Noaks Ark blev Sveriges första organisation för att förebygga hiv och att stödja sjuka och deras närmaste. Ända sedan starten 1986 har vi arbetat mitt i den verklighet där hiv finns och under årens lopp har en ojämförlig kunskap och erfarenhet samlats under ett och samma tak.

Vi samlar ett nätverk av regionalt verksamma Noaks Ark-föreningar i Sverige som erbjuder aktiviteter och stöd i olika former för den som lever med hiv eller är närstående. Tillsammans arbetar vi förebyggande mot hiv och andra sexuellt överförda infektioner och genom informations- och utbildningsinsatser vill vi bidra till ökad kunskap och medvetenhet om hiv. Flera av våra Noaks Ark-föreningar erbjuder hivtest med snabbsvar.

 

 

Hivhistorik

Det som vi nu sedan 1982 kallar för aids beskrevs för första gången sommaren 1981. Byrån för epidemiövervakning i USA (CDC) noterade en påfallande ökning av annars ovanliga sjukdomstillstånd. Det rörde sig om en anhopning av oförklarliga fall hos unga, tidigare friska män av en särskild sorts lunginflammation (PCP) och en tumörform (Kaposis sarkom). Den gemensamma nämnaren för båda sjukdomarna var ett starkt försvagat immunförsvar.

Redan från början fanns det mycket som talade för att immunbristen hos dessa män var ett uttryck för en epidemi, orsakad av ett nytt smittämne. De flesta patienter som rapporterades under det första året var homo- eller bisexuella män. Därför kallades tillståndet till en början ”gay related immunodeficiency (GRID)”, det vill säga immunbrist som ansågs hänga samman med manlig homosexualitet och sådana mäns livsstil. Men redan bland de patienter som beskrevs under de första tjugo månaderna fanns personer som inte var homosexuella män. Det fanns personer som hade använt droger intravenöst, som hade fått blodtransfusioner, som hade fått faktorpreparat för blödarsjuka samt män och kvinnor från Haiti. Samt inte minst viktigt: personer som hade varit sexpartner till någon i dessa grupper.

Det stod alltså redan 1982 klart att de beskrivna sjukdomstillstånden behövde ha en benämning som inte så uppenbart felaktigt hänförde dem till ett visst sexuellt beteende: sex mellan män. Hösten 1982 började man därför kalla sjukdomstillståndet för ”Acquired Immunodeficiency Syndrome”, eller på svenska ”förvärvat immunbristsyndrom”. Förvärvat därför att tillståndet, till skillnad från de flesta tidigare kända former av immunbrist, inte var medfött utan förvärvat av en person med tidigare normalt immunförsvar. Immunbrist därför att patienternas immunförsvar fungerade allt sämre och detta gjorde de drabbade skyddslösa mot olika typer av infektioner och en del tumörformer. I dagligt tal blev det förkortningen ”aids” man kom att använda. Under 1983 och 1984 publicerades de första artiklarna om aids i Central- och Östafrika. Bilden av aids som en sexuellt överförd sjukdom, som också kan spridas med blod, klarnade. Det blev än mer tydligt, att det bakomliggande smittämnet sprids mellan man och kvinna likaväl som mellan män – även om detta faktum bemötts med stort motstånd och förnekande.

Redan 1983 fann en fransk forskargrupp den bakomliggande orsaken till det syndrom som aids utgör, då den upptäckte ett nytt virus som gavs namnet LAV. Detta nyupptäckta virus ansåg de franska forskarna höra till en typ av virus som kallas lentivirus och som tidigare endast var känd som orsak till sjukdom hos djur men inte hos människor. Hos djur kan liknande virus skada immunförsvaret och nervsystemet. Det visade sig detta nya virus också kunna göra hos människor. Två amerikanska forskargrupper beskrev och namngav under 1984 var sitt virus, det ena HTLVIII, det andra ARV, som de ansåg vara orsaken till aids. Dessa virus visade sig emellertid ganska snart vara samma virus som den franska gruppen beskrivit. Efter några års dispyter om vem som verkligen upptäckt viruset och vad det skulle heta enades man 1986 om att kalla det virus som ligger bakom immunbristen vid aids för humant immunbristvirus, förkortat till hiv. Humant eftersom det förorsakar sjukdom hos människor, immunbristvirus eftersom det leder till ett skadat immunförsvar. 2008 fick Luc Montagnier och Francoise Barré-Sinoussi nobelpriset i medicin för deras upptäckt av hiv.

1981
Okänd sjukdom upptäcks bland unga, tidigare friska män i USA. De första fallen är bland homosexuella män.

1982
Första aidsdiagnosen i Sverige. Sjukdomstillståndet ges namnet aids: (acquired immuno-deficiency syndrome).

1983
3 000 aidsfall har rapporterats i USA, varav 1 000 personer har dött.
En fransk forskargrupp upptäcker viruset som orsakar aids.
Sveriges första aidspatient avlider.

1984
Världens första sprututbyte startar i Amsterdam.
Föreningen Noaks Ark bildas.

1985
Första blodtestet för att spåra hiv godkänns.
Hivinfektion skrivs in i Smittskyddslagen.
Första internationella aidskonferensen.
Regeringen inrättar AIDS-delagationen.
Aids har nu rapporterats från hela världen.

1986
Viruset får namnet hiv (human immuno-deficiency virus).
Mer än 38 000 aidsfall har rapporterats från 85 länder.
President Reagan nämner för första gången ordet aids offentligt.
Telefonrådgivningen Aidsjouren öppnar.

1987
AZT (Retrovir®) blir första antivirala läkemedlet som godkänns för behandling av hiv.
Stiftelsen Noaks Ark-Röda Korset bildas.
Modedesignern Sighsten Herrgård ger aids ett ansikte.

1989
Tvångsisolering av hivpositiva i ”Gula villan” intill Danderyds sjukhus, Stockholm.
Noaks Ark öppnar ”Gästhemmet” på Drottninggatan, Stockholm.
Sighsten Herrgård dör i aids.

1990
Sveriges första och enda hivdagis Lek och Stöd startas. Stängs 1996.

1991
10 miljoner människor bedöms nu leva med hiv, mer än hälften av dem från utvecklingsländer.
Basketspelaren Magic Johnson går ut med att han är hivpositiv och slutar i NBA.

1996
FN-organet UNAIDS, som bildades 1994, lanseras.
Kombinationsbehandlingen (bromsmediciner) introduceras och visar sig vara högeffektiv.

1997
Dödsfallen i aids sjunker dramatiskt i västvärlden.

1998
De första stora kliniska vaccinförsöken på människor påbörjas i USA.

1999
För första gången sjunker antalet nya hivfall globalt.

2001
Billigare kopior av hivläkemedlen får
börja tillverkas.

2002
Hiv/aids är nu den vanligaste
dödsorsaken i världen för människor mellan 15 och 59 år.
Världens första snabbtest för hiv godkänns.

2006
Atripla®, den första endostabletten med tre antivirala läkemedel, godkänns.

2008
Venhälsan blir först med hivtestning med snabbsvar i Sverige.

2009
Inreserestriktioner till USA för hivpositiva tas bort.

2012
Cirka 6 000 personer med känd hivdiagnos lever i Sverige.