Noaks Ark

Noaks Ark blev Sveriges första organisation för att förebygga hiv och att stödja sjuka och deras närmaste. Ända sedan starten 1986 har vi arbetat mitt i den verklighet där hiv finns och under årens lopp har en ojämförlig kunskap och erfarenhet samlats under ett och samma tak.

Vi samlar ett nätverk av regionalt verksamma Noaks Ark-föreningar i Sverige som erbjuder aktiviteter och stöd i olika former för den som lever med hiv eller är närstående. Tillsammans arbetar vi förebyggande mot hiv och andra sexuellt överförda infektioner och genom informations- och utbildningsinsatser vill vi bidra till ökad kunskap och medvetenhet om hiv. Flera av våra Noaks Ark-föreningar erbjuder hivtest med snabbsvar.

 

 

Behandling

Behandling av hiv

Sedan 1996 har kombinationsbehandling (bromsmedicin) funnits tillgänglig för personer med hiv i Sverige. Kombinationsbehandlingen innebär att man tar flera olika mediciner samtidigt. Behandlingen botar inte infektionen, men är så bra att den som har hiv kan leva lika länge som vem som helst. Mängden hivvirus i blodet kan bli så låg så att det inte längre är mätbart, men försvinner dock inte ur kroppen. Behandlad hiv överförs inte vid sex. (Läs mer här.)

Det finns inget facit på vad som är den bästa kombinationen. Det är läkarnas uppgift att hitta den kombination som passar varje patient bäst. De antivirala läkemedel som finns i dag delas in i fyra grupper; Nukleosidanalog-RT hämmare (NRTI), Ej nukleosidanalog-RT hämmare (NNRTI), Proteashämmare (PI) och Fusionhämmare (FI). Vilken grupp läkemedlet tillhör beror på var i virusproduktionen läkemedlet gör sitt jobb. Vissa läkemedel angriper till exempel viruset när det försöker ta sig in i cellen, vissa hindrar nya virus från att mogna och så vidare.

Vissa av de mediciner som används kan ge biverkningar. En del biverkningar kan försvinna efter några veckor medan andra kan bli mer långvariga. Det är viktigt att patienten noga följer läkarens föreskrifter för att effekten ska kvarstå och för att viruset inte ska utveckla resistens mot läkemedlen. Enligt svensk smittskyddslagstiftning är medicinerna kostnadsfria för den enskilde patienten.