Noaks Ark

Noaks Ark blev Sveriges första organisation för att förebygga hiv och att stödja sjuka och deras närmaste. Ända sedan starten 1986 har vi arbetat mitt i den verklighet där hiv finns och under årens lopp har en ojämförlig kunskap och erfarenhet samlats under ett och samma tak.

Vi samlar ett nätverk av regionalt verksamma Noaks Ark-föreningar i Sverige som erbjuder aktiviteter och stöd i olika former för den som lever med hiv eller är närstående. Tillsammans arbetar vi förebyggande mot hiv och andra sexuellt överförda infektioner och genom informations- och utbildningsinsatser vill vi bidra till ökad kunskap och medvetenhet om hiv. Flera av våra Noaks Ark-föreningar erbjuder hivtest med snabbsvar.

 

 

Blogg

Läs vad Noaks Ark-föreningarna tillsammans åstadkom under det gångna året. Du hittar Riksförbundet Noaks Arks verksamhetsberättelse 2021 här....

Lördagen 23 april 2022 samlas ombud från landets Noaks Ark-föreningar till förbundsstämma i Stockholm. På stämman behandlas stadgeenliga ärenden. Här hittar du aktuella dokument: Kallelse och dagordning Årsredovisning 2021 Revisionsberättelse 2021 Verksamhetsplan och budgetberäkning 2022 Verksamhetsberättelse 2021 Valberedningens förslag...

Noaks Arks förbundskansli söker en verksamhets- och kommunikationschef. Rekryteringen utgör ett led i en omorganisation inför nuvarande kanslichef Jukka Aminoffs förestående pensionering. Är du eller någon du känner den rätta personen för den nya tjänsten, hittar du annonsen här....

Förståelse, insikt, upprättelse Ett webbinarium om hiv till dig som är verksam i ett religiöst samfund 16 maj kl. 18-20. Behovet av insiktsfullt stöd och medlevarskap är stort i samfund av olika tillhörighet, vilka har en nyckelroll i att föra meningsfulla och trygga samtal med människor i...

Vi på Noaks Ark förfasas över kriget i Ukraina och tänker på alla människor och deras relationer som just nu slits isär. Den 24 februari invaderade Ryssland grannlandet Ukraina. Invasionen har skapat stort mänskligt lidande och många tvingas fly kriget. Vi ser att Noaks Ark kan bistå...

På internationella kvinnodagen tisdagen 8 mars kl. 12-14 anordnar Folkhälsomyndigheten i samarbete med Kvinnocirkeln i Sverige, Kunskapsnätverket för kvinnor som lever med hiv, Posithiva Gruppen och Riksförbundet Noaks Ark ett webbinarium om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter för kvinnor som lever med hiv. Under webbinariet...

När hiv först uppmärksammades under 1980-talet reagerade gaysamhället genom att organisera sig med obändig solidaritet inom gruppen. Men i takt med att hivinfektion alltmer blivit ett kroniskt och behandlingsbart tillstånd har attityderna förändrats. Nu publicerar Posithiva Gruppen tillsammans med Noaks Ark Stockholm och Karolinska Institutet en...

Hivforskningen har gjort stora framsteg. I dag är vi långt ifrån hivskräckens dagar och de flesta lever ett gott liv trots hivinfektion. Samtidigt lever många föreställningar och fördomar kvar. Kan du svara på frågor om hiv från din patient eller en anhörig? Är din hivkunskap uppdaterad?...

Abc om hiv på tre kvällar 7, 14 och 21 februari 2022 kl. 18:00-21:00. Vi belyser hivproblematik från ett personligt, psykosocialt, psykosexuellt, naturvetenskapligt och samhälleligt perspektiv och ger en inblick i hivepidemins och Noaks Arks historia. Steve Sjöquist, Johanna Fredriksson, Lennie Lindberg, Erica Kanon, Åsa Nordberg,...

Riksförbundet Noaks Ark har från årsskiftet ny adress: Vasagatan 28 i Stockholm. Detta är platsen för det gamla posthuset som numera rymmer flera företag och organisationer. De nya lokalerna ligger mitt emot Centralstationen och Cityterminalen. Telefonnummer är desamma som tidigare, endast postadressen är ändrad. Riksförbundet Noaks...

Det enda sättet att veta om du har hiv eller inte är att ta ett hivtest. Det är viktigt att du testar dig, om du tror att du har utsatt dig för en hivrisk. Svaret kan ge dig ett friskt liv. Att tidigt ta reda...

Att leva med hiv är en enkätundersökning som genomförs av Folkhälsomyndigheten och handlar om hur livet är för dig som lever med hiv. Frågorna handlar om dina erfarenheter, känslor, behov, relationer, din hälsa och din upplevda livskvalitet. Kunskapen som enkätundersökningen ger är värdefull när nya insatser...

På Noaks Ark Direkt talar vi varje dag med oroliga människor om smittvägar, symtom, hur ett hivtest går till och hur man behandlar hiv och andra sexuellt överförda och blodburna sjukdomar. Vi ger känslomässigt stöd för den som oroar sig för sin sexuella hälsa eller...

Med utgångspunkt från FN:s barnkonvention vill Sveriges Noaks Ark-föreningar lyfta fram barnens situation i familjer som med hiv. Ett pedagogiskt stödmaterial har tagits fram för att underlätta för att prata om hiv med barn på ett normaliserande men inte bagatelliserande sätt. 1,7 miljoner barn i världen...