Noaks Ark

Noaks Ark blev Sveriges första organisation för att förebygga hiv och att stödja sjuka och deras närmaste. Ända sedan starten 1986 har vi arbetat mitt i den verklighet där hiv finns och under årens lopp har en ojämförlig kunskap och erfarenhet samlats under ett och samma tak.

Vi samlar ett nätverk av regionalt verksamma Noaks Ark-föreningar i Sverige som erbjuder aktiviteter och stöd i olika former för den som lever med hiv eller är närstående. Tillsammans arbetar vi förebyggande mot hiv och andra sexuellt överförda infektioner och genom informations- och utbildningsinsatser vill vi bidra till ökad kunskap och medvetenhet om hiv. Flera av våra Noaks Ark-föreningar erbjuder hivtest med snabbsvar.

 

 

barn och hiv

Med utgångspunkt från FN:s barnkonvention vill Sveriges Noaks Ark-föreningar lyfta fram barnens situation i familjer som med hiv. Ett pedagogiskt stödmaterial har tagits fram för att underlätta för att prata om hiv med barn på ett normaliserande men inte bagatelliserande sätt. 1,7 miljoner barn i världen...

I Sverige lever nästan 140 barn och ungdomar med hiv. Det finns också många barn i familjer där en eller båda föräldrarna har hiv. Oavsett vem som lever med hiv berörs hela familjen. I Sverige har alla barn och vuxna tillgång till kostnadsfri antiviral behandling....

Med utgångspunkt från FN:s barnkonvention vill Noaks Ark-föreningarna lyfta fram barnens situation i familjer som lever med hiv i Sverige. I  dag lever 130 barn med hiv i Sverige och därutöver finns många barn i familjer där en eller båda föräldrarna har hiv. Oavsett vem som...

Vän med virus är ett projekt om hiv ur ett barn- och föräldraperspektiv.  Nu finns böcker, film och en webbapplikation som på ett vardagligt och fantasifullt sätt knyter ihop samtal och fakta om hiv. Ett samlat material för både barn, unga och vuxna. Projektet är en...