Noaks Ark

Noaks Ark blev Sveriges första organisation för att förebygga hiv och att stödja sjuka och deras närmaste. Ända sedan starten 1986 har vi arbetat mitt i den verklighet där hiv finns och under årens lopp har en ojämförlig kunskap och erfarenhet samlats under ett och samma tak.

Vi samlar ett nätverk av regionalt verksamma Noaks Ark-föreningar i Sverige som erbjuder aktiviteter och stöd i olika former för den som lever med hiv eller är närstående. Tillsammans arbetar vi förebyggande mot hiv och andra sexuellt överförda infektioner och genom informations- och utbildningsinsatser vill vi bidra till ökad kunskap och medvetenhet om hiv. Flera av våra Noaks Ark-föreningar erbjuder hivtest med snabbsvar.

 

 

Nationella hivstrategin ses över

Nationella hivstrategin ses över

Regeringen har gett Folkhälsomyndigheten i uppdrag att se över den nationella hivstrategin. Strategin reviderades senast 2017. I uppdraget ingår att se över principerna för hur de statliga anslagen till det civila samhällets aktörer på området fördelas.

Samtidigt ger regeringen myndigheten i uppdrag att dela ut 24 miljoner kronor, vilka hade införlivats i oppositionens budget som antogs av Riksdagen tidigare i år. Medlen betalas ut engångsvis till ideella organisationer som ansökt om verksamhets- och organisationsbidrag för 2022. Se Socialdepartementets pressmeddelande här.