Noaks Ark

Noaks Ark blev Sveriges första organisation för att förebygga hiv och att stödja sjuka och deras närmaste. Ända sedan starten 1986 har vi arbetat mitt i den verklighet där hiv finns och under årens lopp har en ojämförlig kunskap och erfarenhet samlats under ett och samma tak.

Vi samlar ett nätverk av regionalt verksamma Noaks Ark-föreningar i Sverige som erbjuder aktiviteter och stöd i olika former för den som lever med hiv eller är närstående. Tillsammans arbetar vi förebyggande mot hiv och andra sexuellt överförda infektioner och genom informations- och utbildningsinsatser vill vi bidra till ökad kunskap och medvetenhet om hiv. Flera av våra Noaks Ark-föreningar erbjuder hivtest med snabbsvar.

 

 

Hiv i familjen

Hiv i familjen

Med utgångspunkt från FN:s barnkonvention vill Noaks Ark-föreningarna lyfta fram barnens situation i familjer som lever med hiv i Sverige.

I  dag lever 130 barn med hiv i Sverige och därutöver finns många barn i familjer där en eller båda föräldrarna har hiv. Oavsett vem som lever med hiv berörs hela familjen.

Under en kampanj i samband med internationella aidsdagen lyfter vi fram barnens rätt att få uttrycka sina åsikter och vara delaktiga i beslut som rör dem själva.

Vi tillhandahåller också ett stödmaterial som underlättar att kunna prata om hiv med barn. Materialet vänder sig till både barn, unga och vuxna i form av böcker, film och en webbapp som på ett vardagligt och fantasifullt sätt knyter ihop samtal och fakta om hiv. Du kan bekanta dig med materialet nedan och även beställa det hem.

Läs mer.