Noaks Ark

Noaks Ark blev Sveriges första organisation för att förebygga hiv och att stödja sjuka och deras närmaste. Ända sedan starten 1986 har vi arbetat mitt i den verklighet där hiv finns och under årens lopp har en ojämförlig kunskap och erfarenhet samlats under ett och samma tak.

Vi samlar ett nätverk av regionalt verksamma Noaks Ark-föreningar i Sverige som erbjuder aktiviteter och stöd i olika former för den som lever med hiv eller är närstående. Tillsammans arbetar vi förebyggande mot hiv och andra sexuellt överförda infektioner och genom informations- och utbildningsinsatser vill vi bidra till ökad kunskap och medvetenhet om hiv. Flera av våra Noaks Ark-föreningar erbjuder hivtest med snabbsvar.

 

 

Frågor & svar behandlad hiv

Frågor & svar behandlad hiv

Redan år 2000 publicerades den första studie som visade att läkemedelsbehandlad hiv inte överförs vid vaginala samlag. År 2016 offentliggjordes studien PARTNER 1 som hade samlat data från 40 000 oskyddade samlag mellan personer med behandlad hiv och deras osmittade partners under 1,3 års tid. Inga överföringar av hiv rapporterades.

Då majoriteten av de dokumenterade samlagen var vaginala kompletterades studien med ytterligare data från oskyddade anala samlag mellan män under 1,6 års tid. Resultaten från denna studie sammanfogades med motsvarande data från den första studien till PARTNER 2 (2018) som hade följt upp 77 000 oskyddade anala samlag mellan män som levde med hiv och deras manliga partners utan hiv. Inte heller här rapporterades överföringar av hiv.

Partnerstudierna är inte de enda som genomförts på området. De senaste åren har flera stora studier följt upp oskyddade vaginala och anala samlag hos par där den ena har hiv och den andra inte. Medan partnerstudierna inkluderade både hetero- och homosexuella par följde en schweizisk studie publicerad 2008 och HPTN 052-studien upp oskyddade vaginala samlag. Opposites Attract-studien som offentliggjordes 2017 inkluderade endast homosexuella par, då 12 000 oskyddade anala samlag följdes upp.

Ingen av studierna har rapporterat några överföringar av hiv.

Behöver en person med hiv berätta om sin infektion vid en sexuell kontakt?

Nej, enligt gällande smittskyddsföreskrifter är man inte skyldig att berätta för sin sexpartner att man har hiv om behandlingen fungerar.

Är det ändå inte säkrast att använda kondom?

Nej, farmakologisk behandling är ur hivsynpunkt säkrare än kondomer. PARTNER 1-studien visar en teoretisk överföringsrisk av hiv efter 217 år med oskyddade vaginala samlag, och efter 119 år med oskyddade anala samlag. PARTNER 2-studien visar en teoretisk överföringsrisk efter 435 år med oskyddade anala samlag. Ingen studie uppvisar motsvarande grad av säkerhet vid kondomanvändning.

Måste man använda kondom ändå?

Medicinskt finns det ingen risk för att behandlad hiv ska överföras vid sex. Eventuell förekomst av annan sexuellt överförbar sjukdom ökar inte hivrisken. Men för en person med hiv gäller tidigare givna föreskrifter om kondomanvändning formellt tills den behandlande läkaren har ändrat dem. Smittskyddsläkarföreningen i Sverige har uppdaterat de föreskrifter som behandlande läkare har att ge patienterna. Ifall det uppstår tveksamheter vid läkarbesök är vårt råd att kontakta regionens smittskyddsläkare i frågan.

När är man välbehandlad?

I Sverige anses hivrisken vara obefintlig vid både vaginala och anala samlag om virusmängden understiger 50 virus/ml vid två blodprovstillfällen med sex månaders mellanrum. Internationellt används laboratorietester som mäter ner till 200 virus/ml utan att hivöverföringar rapporterats. Det har observerats överföringar av hiv vid kortare behandling än sex månader, men inga efter sex månaders välinställd behandling. De svenska rekommendationerna är tilltagna med god marginal.

Smittar inte hiv alls numera?

Studier har entydigt visat att behandlad hiv inte överförs vid sexuellt umgänge. I dagsläget är det för tidigt att säga hur mycket smittrisken minskar om man delar injektionsverktyg. Amning, blodtransfusion och organtransplantation anses alltjämt innebära en risk även om hiv behandlas.

Har du fler frågor? Ting Noaks Ark Direkt 020-78 44 40