Noaks Ark

Noaks Ark blev Sveriges första organisation för att förebygga hiv och att stödja sjuka och deras närmaste. Ända sedan starten 1986 har vi arbetat mitt i den verklighet där hiv finns och under årens lopp har en ojämförlig kunskap och erfarenhet samlats under ett och samma tak.

Vi samlar ett nätverk av regionalt verksamma Noaks Ark-föreningar i Sverige som erbjuder aktiviteter och stöd i olika former för den som lever med hiv eller är närstående. Tillsammans arbetar vi förebyggande mot hiv och andra sexuellt överförda infektioner och genom informations- och utbildningsinsatser vill vi bidra till ökad kunskap och medvetenhet om hiv. Flera av våra Noaks Ark-föreningar erbjuder hivtest med snabbsvar.

 

 

Vinterhälsning från ordförande

Vinterhälsning från ordförande

Naturen förbereder sig för vila och ”dagarna mörknar minut för minut…”  I år har hösten dock färgats av coronapandemin och vi befinner oss alltjämt i ovisshetens landskap. Det har funnits en oro för att pandemin skulle ha en negativ inverkan på nästa års hivanslag. Men av statsbudgeten för 2020 framgår att ”Regeringen föreslår att 75 502 000 kronor anvisas under anslaget 2:4 Insatser mot hiv/aids och andra smittsamma sjukdomar för 2021. För 2022 och 2023 beräknas anslaget till 75 502 000 kronor respektive år.” (sid 115, Prop. 2020/21:1 Utgiftsområde 9)

Vi kan likväl konstatera, att i förhållande till covid-19, har hivinfektionen fått en alltmer undanskymd plats såväl nationellt som globalt. Hiv måste ånyo ”komma ut” ur garderoben. Vi kan bidra till det genom att intensifiera vårt arbete att sprida såväl intellektuell som emotionell hivkunskap i ett medicinskt, psykosocialt, sexuellt och existentiellt perspektiv. Det är också angeläget att identifiera vilka målgrupper som är i störst behov av hivkunskap.

Vårt gemensamma hivarbete bidrar till att göra skillnad vad gäller både primärprevention som bemötande av personer som lever med hiv.

Lena Nilsson Schönnesson
Ordförande Riksförbundet Noaks Ark