Noaks Ark

Noaks Ark blev Sveriges första organisation för att förebygga hiv och att stödja sjuka och deras närmaste. Ända sedan starten 1986 har vi arbetat mitt i den verklighet där hiv finns och under årens lopp har en ojämförlig kunskap och erfarenhet samlats under ett och samma tak.

Vi samlar ett nätverk av regionalt verksamma Noaks Ark-föreningar i Sverige som erbjuder aktiviteter och stöd i olika former för den som lever med hiv eller är närstående. Tillsammans arbetar vi förebyggande mot hiv och andra sexuellt överförda infektioner och genom informations- och utbildningsinsatser vill vi bidra till ökad kunskap och medvetenhet om hiv. Flera av våra Noaks Ark-föreningar erbjuder hivtest med snabbsvar.

 

 

”Obefintlig smittrisk” enligt RAV

”Obefintlig smittrisk” enligt RAV

RAV, Referensgruppen för AntiViral terapi har uppdaterat sina rekommendationer för antiretroviral behandling av hivinfektion. I riktlinjerna framgår nu att risken för att hiv överförs vid vaginala och anala samlag är obefintlig vid välinställd behandling.

Den 28 november skickade Riksförbundet Noaks Ark tillsammans med Posithiva Gruppen, ett öppet brev till Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson. I brevet uppmanas Folkhälsomyndigheten att, som WHO och UNAIDS redan gjort, ändra sin linje så att den stämmer överens med beprövad vetenskap: en person som lever med behandlad hiv kan inte överföra hiv vid sex. Svaret från generaldirektören var att man avsåg samla ”den grupp som hjälpte myndigheten att ta fram det nu gällande dokumentet.” Han skriver att ”vi har kommit överens om att träffas i början av 2019 då man bedömer att de sista studierna är publicerade och all data blir tillgängliga. Utifrån diskussionerna i gruppen kommer myndigheten att ta fram ett underlag till uppdatering av dokumenten. Detta underlag kommer därefter att skickas ut på samråd”.

RAV är en oberoende expertgrupp vars styrelseledamöter utses av Svenska Läkaresällskapet.

Rekommendationerna från RAV i sin helhet finns att läsa här.

Brevet till Folkhälsomyndigheten, och svaret, finns att läsa här.