Noaks Ark

Noaks Ark blev Sveriges första organisation för att förebygga hiv och att stödja sjuka och deras närmaste. Ända sedan starten 1986 har vi arbetat mitt i den verklighet där hiv finns och under årens lopp har en ojämförlig kunskap och erfarenhet samlats under ett och samma tak.

Vi samlar ett nätverk av regionalt verksamma Noaks Ark-föreningar i Sverige som erbjuder aktiviteter och stöd i olika former för den som lever med hiv eller är närstående. Tillsammans arbetar vi förebyggande mot hiv och andra sexuellt överförda infektioner och genom informations- och utbildningsinsatser vill vi bidra till ökad kunskap och medvetenhet om hiv. Flera av våra Noaks Ark-föreningar erbjuder hivtest med snabbsvar.

 

 

Hiv ökar bland män som har sex med män

Hiv ökar bland män som har sex med män

Antalet rapporterade fall av hiv bland män som har sex med män (MSM) över 30 år ökade i Sverige 2018 jämfört med tidigare år, men sammantaget är spridningen av hiv i Sverige fortsatt mycket begränsad.

Under 2018 rapporterades cirka 480 fall av hivinfektion i Sverige, enligt Folkhälsomyndighetens sammanställning. Det kan jämföras med i medeltal cirka 450 fall per år under den senaste femårsperioden. Ökningen ses främst bland män som har sex med män i åldersgruppen över 30 år, och med annat rapporterat smittland än Sverige.

Bland personer som injicerar droger och för smittvägen heterosexuell kontakt ses inga stora skillnader i antalet fall 2018 jämfört med tidigare år. I åldersgruppen under 30 år minskade antalet rapporterade fall av hivinfektion.

Detta meddelar Folkhälsomyndigheten i ett pressmeddelande.

För att upprätthålla det framgångsrika preventiva arbetet i Sverige behövs fortsatt stöd, testning och rådgivning i hälso-och sjukvården för att tidigt upptäcka hiv.

I Sverige får en stor majoritet av de personer som diagnostiserats med hiv effektiv vård och behandling, och kan leva ett lika långt liv som personer utan hiv. Behandlad hiv överförs inte vid sex.

Senare under våren publicerar Folkhälsomyndigheten en årsrapport med mer detaljerade uppgifter om hiv i Sverige.