Noaks Ark

Noaks Ark blev Sveriges första organisation för att förebygga hiv och att stödja sjuka och deras närmaste. Ända sedan starten 1986 har vi arbetat mitt i den verklighet där hiv finns och under årens lopp har en ojämförlig kunskap och erfarenhet samlats under ett och samma tak.

Vi samlar ett nätverk av regionalt verksamma Noaks Ark-föreningar i Sverige som erbjuder aktiviteter och stöd i olika former för den som lever med hiv eller är närstående. Tillsammans arbetar vi förebyggande mot hiv och andra sexuellt överförda infektioner och genom informations- och utbildningsinsatser vill vi bidra till ökad kunskap och medvetenhet om hiv. Flera av våra Noaks Ark-föreningar erbjuder hivtest med snabbsvar.

 

 

Tillämpning smittskyddslagen – rapport

Tillämpning smittskyddslagen – rapport

En rapport har tagits fram som en del av ett regeringsuppdrag kring hiv och smittsamhet. Rapporten bygger på två enkätundersökningar; en med 318 personer som lever med hiv och en med 87 infektionsläkare som har behandlingsansvar för hivpatienter.

Rapporten kan bidra till att aktualisera och uppmärksamma personer som lever med hiv, infektionsläkare, preventörer och en bredare allmänhet på den minimala risken för hivöverföring vid behandlad hivinfektion. Resultaten har potential att påverka livssituationen för personer som lever med hiv genom ökad möjlighet till prövning av de individuella förhållningsreglerna. Dessutom kan rapporten bidra till en diskussion om smittskyddslagens praktiska tillämpning.

Syftet med enkätundersökningarna var att följa upp vilken betydelse kunskapsunderlaget ”Smittsamhet vid behandlad hivinfektion” haft på de förhållningsregler som behandlande läkare ger med stöd av smittskyddslagen till personer med hivinfektion. Kunskapsunderlaget togs fram av Smittskyddsinstitutet, tillsammans med Referensgruppen för antiviral terapi (RAV) år 2013 och i detta konstaterades att hiv i dag är en behandlingsbar kronisk infektion med mycket låg smittsamhet om kriterierna för en välinställd behandling är uppfyllda.

Under hösten 2017 genomfördes två enkätundersökningar, en bland personer som lever med hiv och en bland infektionsläkare. Resultaten från enkätundersökningarna visade att:

  • Kunskapen om minimal risk för överföring vid behandlad hivinfektion är hög bland de behandlande läkarna.
  • 83 procent av läkarna har meddelat hivpatienter undantag från informationsskyldigheten vid sexuella kontakter.
  • Det är ovanligt att på infektionsklinikerna ha skriftliga rutiner för vad som ska tas upp i mötet med hivpatienter eller rutiner för att bedöma risken för hivöverföring.
  • Majoriteten av personerna som lever med hiv (84 procent) uppfattar att de fått förhållningsregler av sin behandlande läkare.
  • Sex av tio personer som lever med hiv uppger att de har haft ett samtal kring möjligheten att få undantag från informationsskyldigheten. Läkaren lyfte oftare frågan än vad patienter gjorde.
  • Behandlande läkare har en särställning som informationskälla och samtalspartner för personer som lever med hiv.
  • Infektionsklinikerna behöver systematiskt analysera och kontinuerligt följa upp hur smittskyddslagen följs, samt hur ett likvärdigt bemötande av personer som lever med hiv säkerställs.

Läs hela rapporten här.