Noaks Ark

Noaks Ark blev Sveriges första organisation för att förebygga hiv och att stödja sjuka och deras närmaste. Ända sedan starten 1986 har vi arbetat mitt i den verklighet där hiv finns och under årens lopp har en ojämförlig kunskap och erfarenhet samlats under ett och samma tak.

Vi samlar ett nätverk av regionalt verksamma Noaks Ark-föreningar i Sverige som erbjuder aktiviteter och stöd i olika former för den som lever med hiv eller är närstående. Tillsammans arbetar vi förebyggande mot hiv och andra sexuellt överförda infektioner och genom informations- och utbildningsinsatser vill vi bidra till ökad kunskap och medvetenhet om hiv. Flera av våra Noaks Ark-föreningar erbjuder hivtest med snabbsvar.

 

 

Kurs i samarbete med Karolinska institutet

Kurs i samarbete med Karolinska institutet

Kursen ”Hiv – med fokus på individen ur ett globalt perspektiv” vänder sig till dig som har ett intresse för hiv och global hälsa. Målet är att ge uppdaterad praktisk kunskap om hiv och ett mer informerat förhållningssätt till hiv ur ett globalt socio-biologiskt perspektiv. Kursen (7,5 p) arrangeras i samarbete med Karolinska Institutet och analyserar både individens och samhällets roll i hiv-prevention och behandling och hur det hänger ihop med kunskap, attityder, stigma, sexualitet, könsroller, ekonomi och social situation.

Hiv kommer att diskuteras ur olika perspektiv med avstamp i mänskliga rättigheter, filosofi och moral, socioekonomi samt kulturella och biologiska myter. Kursen är även medicinskt orienterande med senaste nytt från forskningsfronten till exempel vad gäller forskningen kring vaccin och bot. Kursens föreläsningar/seminarier hålls i Noaks Arks lokaler centralt i Stockholm en kväll per vecka.

Vad vet du om hiv och aids egentligen?
– Hur många har hiv och vilka löper störst risk att smittas?
– Varför har över 30 procent av den unga befolkningen i Sydafrika hiv?
– I länder där många inte har rent vatten eller tillgång till mässlingsvaccin, hur ska man kunna ge miljoner människor livslång hivbehandling?
– Varför sprider sig hiv fortfarande bland både homo- och heterosexuella i Sverige när vi kan så mycket om hur man skyddar sig?
– Är det verkligen en mänsklig rättighet att få veta hiv status på sin partner före sex?
– Hur fungerar medicinerna?
– Kommer det något hivvaccin?
– När och hur effektivt kan det bli?
– Hur är det att leva med hiv?

Kursens syfte
Kursen syftar till en bredare och djupare förståelse för den globala hiv-epidemins komplexitet, preventions- och behandlingsmöjligheter. Hiv belyses ur olika perspektiv; medicin, socioekonomi, gender, sexualitet och det svenska förhållningssättet ur en global synvinkel.

Vem kan söka?
Alla som är intresserade av att lära sig mer om hiv. Inga särskilda förkunskaper behövs (förutom vanlig gymnasiebehörighet). Kanske arbetar du professionellt med hiv eller global hälsoutveckling, känner någon som är hiv-positiv, själv lever med hiv eller av någon annan orsak kommit att intressera sig för hiv. Oavsett bakgrund så väcker hiv många frågor och kursen vill skapa en bred bas för diskussioner, där kunskap och erfarenheter kan utbytas och diskuteras.

Kurstillfällen 2018
Kursen hålls i Noaks Ark Stockholms lokaler i centrala Stockholm, torsdagar klockan 18.00-21.00 den 18/1, 25/1, 1/2, 8/2, 15/2, 22/2, 1/3, 8/3, 15/3 och 22/3. Anmälan sker via Karolinska Institutet.