Noaks Ark

Noaks Ark blev Sveriges första organisation för att förebygga hiv och att stödja sjuka och deras närmaste. Ända sedan starten 1986 har vi arbetat mitt i den verklighet där hiv finns och under årens lopp har en ojämförlig kunskap och erfarenhet samlats under ett och samma tak.

Vi samlar ett nätverk av regionalt verksamma Noaks Ark-föreningar i Sverige som erbjuder aktiviteter och stöd i olika former för den som lever med hiv eller är närstående. Tillsammans arbetar vi förebyggande mot hiv och andra sexuellt överförda infektioner och genom informations- och utbildningsinsatser vill vi bidra till ökad kunskap och medvetenhet om hiv. Flera av våra Noaks Ark-föreningar erbjuder hivtest med snabbsvar.

 

 

Vi måste bli bättre på hivtestning i Sverige!

Vi måste bli bättre på hivtestning i Sverige!

I oktober 2013 publicerade Smittskyddsinstitutet rapporten om smittsamhet vid behandlad hivinfektion. Utifrån ett samlat kunskapsunderlag gör man bedömningen att smittsamheten hos en person som lever med hiv och som är under väl fungerande behandling är mycket liten eller till och med minimal. Troligen kommer dessa slutsatser få betydande konsekvenser för hur vi ser på hiv i Sverige. Från Noaks Arks håll vill vi sätta fingret på en viktig fråga i sammanhanget: tillgången till krångelfri hivtestning som en viktig faktor för tidig upptäckt och därmed tidig behandling för att minska spridningen av hiv.

Smittsamheten störst i början
Smittsamheten för hiv är som störst de första månaderna efter smittillfället. Det betyder att den som får sin diagnos sent och inte får tidig behandling är den som löper störst risk att smitta andra med hiv. Samtidigt vet vi nu i och med rapporten med säkerhet att fungerande hivbehandling minimerar risken att föra hiv vidare. Detta understryker det som är en av våra viktigaste frågor och som vi drivit under många år: Vi måste bli bättre på hivtestning i Sverige! Det är naturligtvis en logisk kedja: Ingen testning – ingen upptäckt – ingen behandling – hiv förs vidare.

För krångligt att hivtesta sig
Att öka tillgången till krångelfri hivtestning med snabbsvar ser vi som en avgörande faktor för att öka antalet tidiga diagnoser av hiv och därmed också minska spridningen. Sjukvårdshuvudmännen måste acceptera att alla inte har förtroende för dagens utförare av testning och skapa förutsättningar för fler aktörer. Det är för krångligt att testa sig idag. Testningen måste ske mer utifrån patientens perspektiv och önskemål.

Nästa inlägg kommer ta upp hur vi kan bli bättre på hivtestning i Sverige