webbkarta avk länkar avk english
header_turkos
avk Hem avk Om oss avk Vad kan vi göra för dig? avk Vad kan du göra för oss? avk Du som har hiv avk Fakta avk Press avk Kontakt avk

Du som har hiv

Behandling av hivinfektion


Tillgången på läkemedel mot hiv har ökat kraftigt de senaste 10 åren. De moderna hivläkemedel som används idag är mycket effektiva och har i regel inga eller endast lindriga och oftast övergående biverkningar. För att bromsa virusproduktionen på bästa sätt så får du en kombination av flera olika antivirala läkemedel. Världshälsoorganisationen, WHO, rekommenderar att hivbehandling ska påbörjas mycket tidigare än förut och för vissa grupper gärna direkt efter att hivdiagnosen ställs.Indelning av antivirala läkemedel

Det är läkarens uppgift att hitta den kombination som passar just dig bäst. De antivirala läkemedel som finns i dag delas in i sex grupper:

Nukleosidanaloger eller NRTI (nucleoside reverse transcriptase inhibitor) förhindrar enzymet omvänt transkriptas att omvandla hiv-RNA till hiv-DNA. Läkemedlet används som falska byggstenar istället för de nukleosidmolekyler arvsmassan är uppbyggd. Detta gör att viruset inte kan samverka med värdcellens arvsmassa.

Icke-nuklesidanaloger eller NNRTI (non-nucleoside reverse transcriptase inhibitor) hämmar enzymet omvänt transkriptas utan att fungera som falska byggstenar.

Proteashämmare hämmar hivspecifikt proteas, ett enzym som ser till att nya hivproteiner och hivenzymer som tillverkas i värdcellen blir funktionsdugliga.

Integrashämmare motverkar enzymet integras så att virusets arvsmassa inte kan sättas ihop med värdcellens arvsmassa.

Fusionshämmare förhindrar att viruspartiklar kan smälta samman med målcellen och motverkar att friska celler blir infekterade av hiv.

Co-receptorhämmare förhindrar att hiv fäster på målcellen vilket förhindrar friska celler från att infekteras.

Dessutom finns ett antal kombinationstabletter som innehåller flera antivirala läkemedel i en och samma tablett. Det möjliggör en effektiv hivbehandling med få tabletter, i vissa fall bara en tablett.


Nukleosidanaloger (NRTI)
Produktnamn Substans
Emtriva emtricitabin
Epivir lamivudin
Retrovir zidovudin
Videx didanosin
Viread tenofovir
Zerit stavudin
Ziagen abakavir

Icke-nukleosidanaloger (NNRTI)
Produktnamn Substans
Edurant rilpivirin
Intelence etravirin
Stocrin efavirenz
Viramune nevirapin

Proteashämmare
Produktnamn Substans
Aptivus tipranavir
Crixivan indinavir
Invirase sakvinavir
Norvir ritonavir
Prezista darunavir
Reyataz atazanavir
Telzir fosamprenavir

Integrashämmare
Produktnamn Substans
Isentress raltegravir

Fusionshämmare
Produktnamn Substans
Fuzeon enfuvirtid

Co-receptorhämmare
Produktnamn Substans
Celsentri maravirok

Kombinationspreparat
Produktnamn Substanser
Atripla efavirenz + emtricitabin + tenofovir
Combivir lamivudin + zidovudin
Eviplera emtricitabin + rilpivirin + tenofovir
Kaletra lopinavir + ritonavir
Kivexa lamivudin + abakavir
Stribild elvitegravir + emtricitabin + kobicistat + tenofovir
Trizivir lamivudin + abakavir + zidovudin
Truvada emtricitabin + tenofovir

För mer information om läkemedel www.fass.se

Noaks Ark Direkt

 

pil Behandlingsrekommendationer
från Referensgruppen för antiviral behandling


pil www.fass.se

hojdavstand
Gå direkt till pil Norrbotten/Västerbotten pil Södra Norrland pil Stockholm pil Östergötland & Örebro pil Småland & Halland pil Väst pil Syd
länk hem www.noaksark.org