webbkarta avk länkar avk english
header_turkos
avk Hem avk Om oss avk Vad kan vi göra för dig? avk Vad kan du göra för oss? avk Du som har hiv avk Fakta avk Press avk Kontakt avk

Fakta

Hivvaccin


Traditionellt är vaccin utvecklat för att skydda friska personer från att smittas med en sjukdom. Detta är även målet med ett hivvaccin.

Ett vaccin är en substans som lär kroppen att känna igen och försvara sig mot bakterier och virus som orsakar sjukdom. Det skapar en reaktion i immunförsvaret och förbereder det för att bekämpa och komma ihåg hur det ska bekämpa en särskild infektion om det angrips igen. Ett effektivt hivvaccin skulle lära kroppen att känna igen hiv, som orsakar aids, och provocera fram en immunförsvarsreaktion som skulle skydda kroppen mot hiv vid angrepp. Information om hur hiv bekämpas skulle lagras i immunförsvarets minne och det skulle därmed vara förberett på att attackera hivviruset varje gång det angriper kroppen. Ett vaccin är inte ett botemedel, men det förhindrar infektion (hiv) eller fördröjer sjukdomsförloppet (aids).

Vad är skillnaden mellan ett preventivt och ett terapeutiskt hivvaccin?
När man talar om “vaccin” avses vanligen preventivt vaccin. Ett preventivt vaccin är avsett för personer som inte är infekterade med det avsedda smittämnet, till exempel hiv. Vaccinet antingen skyddar individen från infektion när han/hon utsätts för smittämnet, eller stoppar utvecklingen av smittämnet i kroppen om han/hon infekteras. Ett terapeutiskt vaccin syftar till att minska smittämnets inverkan i kroppen på den redan infekterade personen.

Varför är ett vaccin viktigt?
Sjukdomsprevention genom immunisering är inget nytt koncept; vaccin har funnits i hundratals år. Det första moderna vaccinet utvecklades 1796 av Edward Jenner för att förhindra smittkoppor. Med undantag av rent dricksvatten, har ingen annan hälsointervention haft en sådan inverkan som vaccin när det gäller att minska smittsamma sjukdomar. Varje år förhindrar vaccin upp till tre miljoner dödsfall, och 750 000 barn räddas från funktionshinder. Genom vaccinering har smittkoppor, som en gång i tiden dödade cirka en miljon människor varje år bara i Europa, utrotats globalt. Polio är nära att utrotas tack vare vaccin. Andra vaccin – inklusive dem mot rabies, stelkramp, mässlingen, påssjuka, hepatit A och B – räddar miljoner liv och sparar miljontals dollar i hälsokostnader när de används i nationella vaccinationsprogram. Överhuvudtaget har det visat sig att immunisering är den mest kostnadseffektiva metoden för bättre hälsa.

Är vaccin 100 % effektiva mot sjukdomar?
Inget vaccin är 100 % effektivt och ett hivvaccin kommer heller inte att vara det. Faktum är att de flesta vaccin har mellan 70 % och 95 % effekt hos dem som vaccinerats mot det avsedda smittämnet. Detta koncept kallas partiell effektivitet. 100 % effektivitet är inte nödvändigt då allmänna hälsoprogram lyckas nå avsevärda nivåer av immunisering i ett samhälle. Framgångsrika massvaccinationsprogram skapar så kallade flockimmunitet. Det innebär att om tillräckligt många människor i ett samhälle är vaccinerade med ett effektivt vaccin, blir det statistiskt färre möjligheter för en smittsam sjukdom att överföras och därmed minskar risken för infektion hos dem som inte har vaccinerats eller hos dem där vaccinet inte fungerar.

Varför behövs det ett vaccin för att förhindra hivspridning?
Dels visar data från länder med pågående behandlings- och preventionsprogram att dessa program inte räcker för att kontrollera hivepidemin. Dels är det en kostnadsfråga och Världsbanken understryker att investeringar i kostnadseffektiva preventiva åtgärder mot smittsamma sjukdomar, och då särskilt vaccin, är bästa användningen av begränsade allmänna medel. Antiretroviral behandling är dyr eftersom befintliga mediciner, som inte utgör något botemedel, måste tas varje dag resten av livet. Ett hivvaccin ska ses som en del av den omfattande hiv/aidsagendan. För att få bukt på eller stoppa epidemin, måste både kort- och långsiktiga lösningar användas. Kortsiktiga innefattar en uppgradering av preventionskampanjer, som utbildning i säkrare sex, behandling av alla hivpositiva, och att mildra epidemins socioekonomiska inverkan. Långsiktiga lösningar är beroende av nya preventionsmetoder, inklusive ett preventivt hivvaccin.

Varför tror forskarna att ett preventivt vaccin är möjligt?
Forskare vet att vissa människor har ett immunförsvar med en naturlig förmåga att förhindra hivinfektion. Hos andra individer tycks immunförsvaret kunna kontrollera sjukdomsförloppet, s k elite controllers. Experimentella vaccin mot siv, en kusin till hiv som infekterar apor, har visat sig förhindra aids. Tillsammans skapar dessa upptäckter en vetenskaplig potential att finna ett hivvaccin för människor. För närvarande pågår mer än 20 vaccinförsök på människor och minst lika många ligger på ett tidigare forskningsstadium.

Varför finns det ännu inget hivvaccin på marknaden?
Utvecklingen av ett nytt vaccin är normalt en lång och komplicerad forskningsprocess. Det tar vanligtvis 10 till 15 år och kostar 100 till 200 miljoner amerikanska dollar att utveckla och testa ett vaccin. Att utveckla ett hivvaccin är särskilt utmanande eftersom hiv är ett av de mest komplicerad virus som någonsin identifierats. Hiv siktar in sig på och förgör det immunförsvar som ett vaccin normalt aktiverar. Hivvirusets genetiska instabilitet är skrämmande med en produktion av miljontals virus vars mutationsvarianter är enorma. Immunförsvaret utsätts för en oändlig ström av nya former av viruset, omöjliga att känna igen och kontrollera. Dock ger forskningen hela tiden nya ledtrådar och viktig vetenskaplig inblick i utvecklandet av ett hivvaccin. Det finns även andra vetenskapliga utmaningar i utvecklingen av ett hivvaccin, som till exempel avsaknaden av en fungerande modell för tidig testning av vaccinkandidater på djur. Det finns frågor om vad som är det mest effektiva angreppssättet eller kombination av angreppssätt för att skapa immunförsvarsreaktion mot hiv; genom cell, kroppsvätska eller slemhinna. Dessutom vet forskarna ännu inte om ett universellt vaccin kan skapa immunitet mot de olika subtyperna av hiv eller om ett vaccin måste utvecklas till vart och ett av dem. Slutligen är avsaknaden av adekvat global finansiering och politiskt stöd för att få bukt på hivepidemin, inklusive stöd till vaccinforskningen ett problem som bland annat FN:s förre generalsekreterare Kofi Annan gång på gång kritiserat.

Hur testas hivvaccin?
Både vaccin och läkemedel testas i olika steg, där varje steg tar ett par år. Laboratorieforskning följs av djurtest för att fastställa säkerhet innan man testar produkten på människor. Under försök på människor testas frivilliga för att fortsätta utvärdera säkerhet och effekt. Kliniska försök på människor sker i tre faser. För hivvaccin innefattar Fas I ett ganska litet antal friska hivnegativa vuxna frivilliga med liten risk att utsättas för hivinfektion. Fas I testar säkerhet. Fas II innefattar omkring 200 till 500 friska hivnegativa vuxna frivilliga, varav några löper större risk för hivinfektion. Fas II testar säkerhet, immunförsvarsreaktion och ger preliminär information om dosering och administrering av vaccinet. Fas III innefattar flera tusen vuxna frivilliga med stor risk att utsättas för hiv för att fastställa vaccinets effektivitet för prevention av hivsmitta och aids.


Läs mer om Noaks Arks samarbete kring hivvaccin
Beställ vår broschyr om hivvaccin

Mer information på:
www.iavi.org
www.ki.se
www.avac.org
www.niaid.nih.gov
www.hvtn.org
www.unaids.org
Internationella hiv/aidspolicyn
IAVI WAD statement 2009
IAVI WAD community statement 2009

 

Gå direkt till:
Vad är skillnaden mellan ett preventivt och ett terapeutiskt hivvaccin?
Varför är ett vaccin viktigt?
Är vaccin 100 % effektiva mot sjukdomar?
Varför behövs det ett vaccin för att förhindra hivspridning?
Varför tror forskarna att ett preventivt vaccin är möjligt?
Varför finns det ännu inget hivvaccin på marknaden?
Hur testas hivvaccin?
Gå direkt till pil Norrbotten/Västerbotten pil Södra Norrland pil Stockholm pil Östergötland & Örebro pil Småland & Halland pil Väst pil Syd
länk hem www.noaksark.org